Тепломассообмен

Сипаттама: Жылулық және масса тасымалының негізгі процестерінің негізгі заңдылықтары, атап айтқанда, жылу және масса тасымалының процестері; жылу есептеулерін жүргізу және жылу энергетикасы мен жылу энергетикасы қондырғыларындағы жылу және масса тасымалына байланысты практикалық мәселелерді шешу

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Студенттердің жылу және массалық алмасу теориясының негіздерін оқу және инженер-жылу энергетикасының кәсіби қызметінде алынған білімдер мен дағдыларды пайдалану.
Міндет
 • «Жылу және массалық трансфер» курсын оқып-үйрену нәтижесінде студенттер: жылу және масса тасымалының негізгі процестерінің, атап айтқанда, бірге жүретін жылу және масса беру процестерінің үлгілерін зерттеу; жылу және энергетикалық қондырғылар мен жылу энергетикасы қондырғыларындағы жылу және масса тасымалына байланысты жылу есептеулерін жүргізу және практикалық мәселелерді шешу дағдылары мен дағдыларын игеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Тақырыптар бойынша жылу өткізгіштік, конвекция және радиациялық жылуды есептеу, сондай-ақ есептеулердің сипаттамаларын құрастыру, шолулар, есептер мен ғылыми жарияланымдарды жасау үшін деректер дайындау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Жылу энергетикасы мен жылу-технологиялық объектілердің негізгі түрлері, сондай-ақ оларда кездесетін жылу процестері. Есептеуді стандартты әдістер бойынша орындауға және жылу алмасу жабдығын жобалауды жүзеге асырады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жылулық пен массаның ғылымы туралы ұсыныстар тұжырымдау. Жылу электр стансалары, жылуалмастырғыштар туралы түсінік.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жылуалмастырғыштарды түсіну және есептеу мүмкіндігі, жылу және масса тасымалының түрлері үшін жылулық есептеулерді және есептеуді жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жылуалмастырғыштарды түсіну және есептеу мүмкіндігі, жылу және масса тасымалының түрлері үшін жылулық есептеулерді және есептеуді жүзеге асыру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Жылуалмасу түрлері . Жылуөткізгіштіктің негізгі ережелері. Температуралық өріс.
 • . Температура градиенті. Фурье заңы. Жылуөткізгіштіктің дифференциалды теңдеулері. Көпқабатты тегіс және цилиндірлі қабырғалар арқылы стационарлы жылуөткізгіштік
 • . Стационарлы жылуөткізгіштік, шексіз цилиндр және шардағы шексіз жазық қабырға ушін бірөлшемді температуралық өрістің ортақ дифференциалдық теңдеуі.
 • Ішкі жылу көздерімен тұрақты жұмыс істейтін бір –көпқабатты жазық және цилиндрлі қабырғалар арқылы стационарлы жылуөткізгіштік
 • Қалыптаспаған жағдайдағы жылуөткізгіштік. Қалыптаспаған тәртіптегі жылу өткізудің негізгі теңдеуі. Био және Фурье критерилері. Цилиндірлі тегіс, тақташадағы жылуөткізудегі қалыптаспаған құбылыстар
 • Қалыптасқан режим кезіндегі жылуөткізгіштік (ШШ 3 түрі). Жылу бергіштік коэффициенті
 • Бір қабатты және көп қабатты цилиндір қабырғасынан жылудың тасымалдануы.
 • Изоляцианың ауыспалы диаметірі. Жалпы термиялық кедергі. Сұйықтықтың (газ) еріксіз ағысындағы конвекциялық жылуалмасу. Шектік қабат теориясының негіздері.
 • Жылуды қырланған қабырға арқылы беру. Қырлану коэффициенті
 • Табиғи конвекция кезіндегі жылубергіштік. Ұқсастық критериі. Конвекциялық жылуалмасудың ұқсастық теңдеуі. Еріктен тыс қозғалыс кезіндегі жылубергіштік.
 • Сұйықтықтың (газ) турбулентті және ламинарлы ағысы. Ерікті және еріксіз конвекция.
 • Турбулентті шектік қабат теңдеуі Ламинарлы ағыс тәртібіндегі еріксіз конвекция.
 • Бу конденсацияланғандағы жылуалмасу. Конденсат қабықшасының ламинарлы, турбулентті ағысы. Сұйықтықтық қайнағандағы жылуалмасу. Құбылыстардың термодинамикалық ерекшеліктері.
 • Сәулеленумен болатын жылуалмасу. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Жылулық сәулелену заңдылықтары.
 • Сәулеленетін және жұтатын ортадағы радиационды жылуалмасу, ерекшеліктері.
Негізгі әдебиет
 • 1. Брюханов, О.Н. Тепломассообмен: Учебник / О.Н. Брюханов, С.Н. Шевченко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 c. 2. Жмакин, Л.И. Тепломассообменные процессы и оборуд.: Учебное пособие / Л.И. Жмакин. - М.: Инфра-М, 2018. - 192 c. 3. Кудинов, А.А. Тепломассообмен: Учебное пособие / А.А. Кудинов. - М.: Инфра-М, 2016. - 120 c. 4. Логинов, В.С. Примеры и задачи по тепломассообмену: Учебное пособие / В.С. Логинов, А.В. Крайнов, В.Е. Юхнов и др. - СПб.: Лань, 2011. - 256 c. 5. Лоханский, Я.К. Основы вычислительной гидромеханики и тепломассообмена / Я.К. Лоханский. - М.: МГИУ, 2008. - 80 c. 6. Мирам, А.О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен: Учебное издание / А.О. Мирам, В.А. Павленко. - М.: АСВ, 2016. - 352 c. 7. Михатулин, Д.С. Тепломассообмен, термохимическое и термоэрозионное разрушение тепловой защиты. Курс лекций / Д.С. Михатулин, Д.С. Полежаев, Д.Л. Ревизников. - М.: Янус-К, 2011. - 520 c. 8. Рунова, Е.М. Примеры и задачи по тепломассообмену: Учебное пособие / Е.М. Рунова, С.А. Чжан и др. - СПб.: Лань, 2011. - 256 c. 9. Семенов, Ю.П. Основы тепломассообмена: Учебное пособие / Ю.П. Семенов. - М.: Инфра-М, 2013. - 192 c.