Теплотехнические измерения и контроль

Сипаттама: Жылутехникалық өлшеулер дәлдігін бағалау әдістері өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларына негіщделеді. Ол сипаттамалар аспаптың мүмкін болатын негізгі және қосымша қателіктері түрінде қалыптандырылады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Мақсаты - студенттерді термотехникалық өлшеулер жүргізуге, өлшенетін шамаларды бақылауға, өлшеудің заманауи әдістері мен құралдарымен таныстыруға үйрету
Міндет
 • Пәннің міндеті: өлшем құралдарының жұмыс істеу қағидаттарын зерттеу; өлшеу әдістері; қателер және олардың себептері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Өлшеулер мен бақылауларды жүзеге асыру, зерттеу сипаттамаларын құрастыру, ғылыми басылымдар үшін деректер дайындау. Бақылау құрылғылардың және өлшеу жабдықтарының түрлерін, қолдану мақсаты мен жұмыс істеуін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Сенімді дәлелі тест анықтау және өлшеу үшін жабдықтар стандартты әдістері бойынша есептеулерді орындауға қабілетті болу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау, жылумеханикалық құралдар мен жұмыс істеуде энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу. Жылуэнергетика мен жылу технологиялардға қазіргі заманғы бақылау әдістерін енгізу үшін шараларға қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жұмыс орындарын жылуэнергетика және жылутехнологиясына сәкес даярлай білу, оларды техникалық қамту, жылуэнергетикалық объектілерінде су ресурстарын басқаруда энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Технологиялық үдерістерге құжаттарды кұрастыра білу және өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақталуын қадағалау, энерго- және ресурс қорғау шараларын дайындау және оларға қатысу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Негізгі ұғымдар және анықтамасы. Өлшеу әдістері мен құралдары туралы жалпы ақпарат
 • Температураны өлшеуге арналған құрылғылар. Сұйық шыны термометрлердің қателіктері және калибрлеу
 • Термоэлектрлік әдіспен температураны өлшеу негіздері
 • Магнитоэлектрлік милливольтметрмен термоэлектромоторлық күшті тікелей өлшеу
 • Термоэлектр қозғаушы күшінің компенсациясы
 • Электр кедергісі термометрлері
 • Қатты денелердегі және осы денелердің сыртқы бетіндегі температураны өлшеу
 • Қысымды өлшеу
 • Қысымды өлшеу құралдарын орнатуға қойылатын негізгі талаптар
 • Сұйықтықтардың, газдардың және будың шығынын өлшеуге арналған құрылғылар
 • Дифференциалды қысым өлшегіштер
 • Тұрақты дифференциалды қысым шығыны өлшегіштер. Сандық есептегіштер
 • Сұйықтық деңгейін өлшеу. Өлшеу құралдарының түрлері
 • Газ тәріздес ортаның құрамын өлшеу. Газ анализаторлары
 • Сутегі иондарының концентрациясын өлшеу рН - метр
Негізгі әдебиет
 • Иванов Г.М. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов/ Г.М. Иванова, Н.Д,. Кузнецов, В.С. Чистяков. – 2-е изд., перераб. И дп. – М.: Изд-во МЭИ, - с.
 • Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы – М.: Энергия, 2008 г. – 704 с.
 • Атрошенко Ю.К. Теплотехнические измерения и приборы / Ю.К. Атрошенко, Е.В. Иванова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2014
 • Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам – М.: Энергоатомиздат, 2005 г. – 325 с
 • Архипов Л. И. Сборник примеров и задач по тепломассообменным процессам, аппаратам и установкам: учеб. пособие по курсу "Тепломассообменное оборудование промышленных предприятий" / Л. И. Архипов, В. А. Горбенко, А. Л. Ефимов, А. Г. Илларионов ; под ред. А. Л. Ефимов ; М-во общего и профессионального образования РФ; МЭИ (ТУ). - М. : МЭИ, 1998. - 112 с. - Библиогр.: с. 112. - Б. ц.
Қосымша әдебиеттер
 • Глухов Д.А. Технические измерения и приборы / Д.А. Глухов. – Воронеж: Изд-во ВГЛТА, 2009
 • Теплоэнергетика и теплотехника. В 4 кн.: справочная серия / Б. Г. Борисов [и др.]; под ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издат. Дом МЭИ, 2007 – 630 с.
 • Хансуваров К.И. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара: учебное пособие / Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 283с.