Энергоиспользование и теплоэнергетические системы

Сипаттама: Пән өнеркәсіп кәсіпорындарының жылу-энергетикалық жүйелерінің жалпы принциптерін, құрылымдары мен жұмыс істеуін, өндірістік кәсіпорындардың жылу және электрмен жабдықтау жүйелерін, жылу технологиясы өндірісінде энергияны пайдалану мәселелерін қалыптастыруды және шешуді зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Өндірістік кәсіпорындардың жылуэнергетикалық жүйелерінің құрылымы мен жұмыс істеуін, өнеркәсіп кәсіпорындарының жылу және электрмен жабдықтау жүйелерін құру, жылу технологиясы өндірісінде энергияны пайдалану мәселелерін шешу және шешу.
Міндет
  • «Жылу энергетика» БББ студенттерін жылу және жылу энергиясын өндіруді қамтамасыз ететін өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу-энергетикалық жүйесінің құрамы мен сипаттамасымен таныстыру.
Негізгі әдебиет
  • 1. Соколов и тепловые сети. – М. : Издательство МЭИ, 2001. – 360 с, ил. 2. Производственные и отопительные котельные. , , – М.: Энергоатомиздат, 2004. 3. , Ситас системы промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 19с. 4. , , Тишкин и атомные электростанции. - М.: Издательство МЭИ, 2000. – 395 с. 5. Харченко промышленного района: Учеб. пособие. – Павлодар: Инновац. Евраз. ун-т, 2007. 6. Харченко тепловых сетей: Учебно-методическое пособие. – Павлодар: Инновац. Евраз. ун-т, 2007