Теоретические основы ТЭС

Сипаттама: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер жылу электр станцияларының (ЖЭС) негізгі түрлері туралы, олардың тағайындалуы, параметрлер мен орнатылу шарттары, энергетикалық қондырғылардың принципті сұлбалары мен олардың есептеу әдістері, ЖЭС технологиялық станциялары, сонымен қатар, ЖЭС жұмыс үдерісінде жылуды жоғалтуы туралы білімдерін алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Жылу электр станцияларын пайдалану және жобалау негіздерімен міндеттерді қою мен шешу, өндірістік кәсіпорындардың жылу энергетикалық жүйелерінің қызметі, құрылымы, жалпы принциптері туралы білімді студенттердің игеруі
Міндет
  • Берілген пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет: - жылу электр станцияларының негізгі түрлері, олардың тағайындалуы, параметрлер мен орнату шарттары. - жылумен қамту жүйелерінің жылу жүктемелерін есептеу. ЖЭС принципиалды сұлбасын есептеу тәсілі Әртүрлі өндірістік жылулық электр станцияларының жылулық принципиалды сұлабаларын есептеп және қура алу керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ЖЭО жобалау бойынша негәзгә заңдар мен әдістерді білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ЖЭО-ның энергетикалық көрсеткіштерін анықтау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ЖЭС негізгі және қосалқы қондырғыларын таңдай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ТЭС жобалау бойынша интернационалдық және халық аралық пәндер бойынша кешенді есептерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ЖЭС жобалау жайлы жаңа нормативті - техникалық қорларды игере білу
Негізгі әдебиет
  • 1. СНиП РК 2.04 – 01-2001. Строительная климатология. Издание официальное. Комитет по делам строительства. МЭиТ РК Алматы, 2002. 2. Справочник по накладке и эксплуатации водяных тепловых сетей./И.Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж идр./ - М.: Стройиздат, 1991. 3. СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. Нормы проектирования. – М.: Строительный институт теплового проектирования, 1987. 4. Теплоснабжение: Учебник для ВУЗов /З.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков и др./ - М.: высшая школа, 1980. 5. Справочник по теплоснабжению и вентиляции / Под редакцией Щекина./ - Киев: Будивельник, 1976.