Электротехника и основы электроники

Сипаттама: Жалпы электротехника және электроника саласында студентті фундаментальды дайындау; электр энергиясын алу, беру және түрлендіру өзекті мәселелерімен, автоматты басқару сұлбаларында қолданылатын электр жетегі және қазіргі заманғы электрондық база бойынша базалық қағидалармен, кәсіби терминологияның дағдылары мен ұғымдарымен танысу.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқыту мақсаты – өндірістік процестерді бақылау үшін автоматтандырылған құрылғылардың электрлік бөлшектерін өңдеуге техникалық тапсырмаларды құру және оларды қолдана білу, керекті электротехникалық және электр өлшеуіш құрылғыларды таңдап ала білу үшін электротехниканың электрлік емес мамандықта дәрежелі мамандарды теориялық және практикалық дайындау болып табылады.
Міндет
  • Электртехникалық терминологияны және таңбаларды, пайдалану, құрылыс, негізгі қасиеттерін, негізгі электр құрылғыларды қолдану білу; эксперименттік негізгі электр құрылғылардың параметрлері мен сипаттамаларын анықтау мүмкіндігі болуы үшін; электрлік шамалардың өлшеу нәтижелерін өлшеуге және өңдеу мүмкіндігі болуы үшін; электр құрылғылар мен машиналар қосу дағдылары және басқару, олардың жұмыс істеу қауіпсіздігін бақылауды ұйымдастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Электроника және электротехканың негізгі анықтамаларын, принциптерін және заңдарын білу және Қазіргі ақпараттық тасқындарда бағдарлай білуі және икемделуі шарт
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Айналымның дағдыларының қазіргі техникамен пайдалана білу, кәсіби қызмет шеңберінде электртехника есептерінің әдістерін пайдалану шарт
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірісте қауіпсіздікті сақтау, электртехникалық қондырғдарды пайдаланып энерго- және қор үнемдеу шараларында қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • От қауіпсіздігі және еңбекті қорғайтын, техника қауіпсіздігі және өндірістік санитарияның шараларына сәйкес, технологиялық жабдықтың орналастыру мен өндірістің технологиясына сәйкес жұмыс орнындарын ұйымдастыруға қабілеттілігі болу шарт
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • жаңа білімді әдеттену күнбе-күнгі кәсіби қызметіне қажетті замануи электртехниканың, электрониканың және автоматтандырдың дамуына сай және магистратурада оқуды жалғастыру үшін ие болу шарт
Негізгі әдебиет
  • 1. Электротехника и электроника: Учебник для вузов. /Под ред. Б. И. Петленко. -М.: Академия, 2003. - 230 с. 2. Земляков В.Л., Электротехника и электроника: учебник [Электронный ресурс] / Земляков В.Л. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2008. 3. Лоторейчук, Евсей Александрович.Теоретические основы электротехники: учебник / Е. А. Лоторейчук, 2010. - 316 с. 4. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Практикум. В 2-х т. /Под ред. Д. И. Панфилова. -М.: ДОДЭКА, 2000. - т. 2. - Электроника. - 288 с.