Системы теплоснабжения

Сипаттама: Жылыту жүйелерін жіктеу туралы білім қалыптастыру. Жылыту жүйелерінің негізгі элементтерімен танысу. Тұтынушыларды су жылыту жүйелеріне қосу схемасымен танысу және бір құбырлы және екі құбырлы жүйе туралы білімді қалыптастыру; тәуелді және тәуелсіз жылуды қосу. Ашық және жабық конденсат жинау цистерналары туралы идеяларды қалыптастыру. Жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы түсінік беріңіз.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің білім негізінде, студенттер жылыту жүйелерін жобалау дағдыларын меңгереді. Пәндерді сапалы оқуға мүмкіндік алады. «Жылу жүйелері» пәнін оқу нәтижесінде студенттер жылу көлік және сапалы абоненттерін жылыту бағдарламалық және ыстық сумен қағидаттарына таныс болуы тиіс. Барысында студенттер ауылының жылыту жүйесін жобалау дағдыларын бар және өз техникалық шешімдерді жасау және оларды ақтау үшін үйренеді.
Міндет
  • Жылыту жүйесінің құрылымымен студенттерді таныстыру. Жылу ағындары анықтау білу; жылу желісін таңдау есептеу және негіздеу;желілерін пьезометрикалық графиктер салу; нормативтік әдебиеттерді пайдалану
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өлшеулер мен байқаулар жүргізу, және шолулар, баяндамалар мен ғылыми мақалалардың жасау үшін деректер дайындау, ғылыми-зерттеу сипаттамаларын құру. Жылу энергиясын тарату және өндіру принципін, жылу схемаларының түрлерін, жылыту жүйесінің жұмыс істеу негіздері білу
  • технологиядлық құрылғылырдың және коммуналдық жылу жүйелері мен жылутехникалық құрылғылардың жұмыс нысанына сәйкес сынақ , ретеу және қолдану әдістемесін игеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Техникалық тапсырмага сәйкес стандартты автоматизация жобалау құралдарын қолдана отырып жеке бөлшектер мен құрамаларды типтік әдістеме бойынша есеп жүргізу мен жобалау, жылумен жабдықтау жүйесін, жылу тасымалдағыш және қосымша қондырғылардың түрлерін таңдай білу,
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Экологиялық қауіпсіздікті өндірісте сақтау, өндірісте энерго-ресурс қорғау іс-шараларына және экоқорғау шараларын іске асыру жобаларына қатысу. Қоршаған ортаға энергиясының зиянды факторлардың әсерін азайту бойынша шараларды әзірлеу мүмкіндігі болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жұмыс орнын техникалық қамтамассыз ету, технологиялық өндіріске, техникалық қауіпсіздік нормаларымен және өндірістік санитарияға сәйкес технологиялық құрылғыларды орналастыру,
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өндірістік аудандарда технологияық үдерістерді менеджмент сапасына сайкес құжаттарды дайындау және экологиялық, энергетикалық қауіпсіздікті қадағалау, өндірісте знерго және ресурс қорғау шараларын жобалап , іске асыру. Жылуэнергеткалық қондырғылардың нормативтик және нақты көрсеткіштеріне талдау және есеп жүргізу
Негізгі әдебиет
  • 1 Справочник по накладке и эксплуатации водяных тепловых сетей./И.Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж идр./ - М.: Стройиздат, 2003. 2 Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. / Под редакцией А.А. Николаева. – М.: Стройиздат, 2000 3 Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М: Издательство МЭИ, 2008 г. 472 с. 4 Теплоснабжение / Козин В. Е. и др. М.: Высшая школа, 2003. 408 с.