Автоматизация теплотехнологических процессов и установок

Сипаттама: Осы облыстағы білімі студенттердің өзінің практикалық әрекетінде автоматандырылған басқару жете түсінуіне және тиімді қолдануына мүмкіндік береді. Энергетиктерді кәсіптік дайындауда бұл курс сондай-ақ маңызды дүниетанымдық роль атқарады. Студенттер бұл пән біліміне негізделе отыры п автоматты басқару жүйелерін жобалауға әрекеттенеді. Электрэнергетикадағы автоматтандырылғанбасқару курсына қатысты пәнді сапалы біліп шығуға мүмкіндік алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • өнеркәсіптік кәсіпорындарының энергетикалық шаруашылығын автоматты басқару жүйелғрін құру және пайдалану негіздері бойынша студентер білімін қалыптастыру
Міндет
  • өнеркәсіптік кәсіпорындарда орталықтандырылған іске асырудың қағидалары, негізгі ұғымдары және олардың түрлерін игеру. қазіргі техниалық құралдарыме ақпаратты өлшеу, кодтау, өңдеу мәселерінде қолданылатын автоматтық құрылғылар, оперативті және диспетчерлік басқару жүйелерін құру міндеттері мен қағидаларын игеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өнеркәсіптік технологияларын автоматты басқару жүйесі жиын және бастапқы деректердің анализында қатысу даярлықпен жабдықтың және қызметтің нысанының элементін жобалау үшін арада бүтіндікте игерушілік нормативтік құжаттама және ізденістің және ақпараттың өңдеуінің қазіргі әдістері
  • Өнеркәсіптік жылуэнергетикасының технологиялық басқару нысандары. Ие болу жиын және бастапқы деректердің анализында қатысу даярлықпен жабдықтың және қызметтің нысанының элементін жобалау үшін арада бүтіндікте және игерушілік нормативтік құжаттама және ізденістің және ақпараттың өңдеуінің қазіргі әдістері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өнеркәсіптік жылуэнергетикасының технологиялық басқару нысандарыың түрлері Түрлік әдістемелермен есеп жүргізу. Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандартты автоматизация жобалауларымен жеке бөлшектер мен құрамаларын жобалау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Гармоникалық тербелістер және тікбұрышты және трапеция пішінді мерзімді наразылық генераторды қолдану арқылы жиілік сипаттамаларын анықтау Өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау, энерго және ресурс қоғау шараларын және экоқорғау жобаларын орындау мен құрастыруда қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Объектінің беру функциясын жылдамдау функциясымен анықтау. Жұмыс орындарын ұйымдастыру және оларды техникалық жабдықтау, өндіріс технологиясы, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі мен денсаулығына сәйкес технологиялық жабдық
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өнеркәсіптік технология прцестерін басқару мен құру. Өндіріс алаңдарында сапа менеджменті процестер үшін құжаттаманы жасауға қабілетті болу және жұмыс орнында экологиялық қауіпсіздігі сақталуын қадағалау, энерго және ресурс қорғау шаралалын өндірісте әзірлеу және жүзеге асыру
Негізгі әдебиет
  • 1 Соскин Э.А., Киреева Э.А. Автоматизация управления промышленным энергоснабжением. - М: Энергоатомиздат, 1990. 2. Стефани Е.П. Основы построения АСУТП: Учебное пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1982. 3. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике/ Под общей ред. Ю.Н.Руденко и В.А. Семенова. - М.: Издательство МЭИ, 2000. 4. Овчаренко Н.И. Аналоговые и цифровые элементы автоматических устройств энергосистем. - М.: Энергоатомиздат, 1989. 5. Щербино Ю.В. и др. Автоматизация управления технологическим рас ходом и потреблением электроэнергии. - К.: Техника, 1984. 6. Беркович М.А. и др. Автоматика энергосистем. — М.: Энергоатомиздат, 1991.