Котельные установки и парогенераторы

Сипаттама: Қазан қондырғыларының классификациясы, отын дайындау және әр түрлі отындарды сақтау, отынды жағу әдістері, казан қондырғыларының құрылымы, казан қондырғыларының жылу балансы, казан қондырғыларының ПӘК, шаң тозан ұстайтын қондырғылар, казан қондырғыларының негізгі және қосалқы қондырғылары, казан қондырғыларының жұмысының көрсеткіш есептері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Курстың негізгі мақсаты қазандық қондырғылары мен бу генераторлары жұмысының физикалық принциптерін, газ және жұмыс ортасының процестерін, есептеу әдістерін, қазандық қондырғылары мен бу генераторларын өнеркәсіптік қолдануды оқып үйрену болып табылады.
Міндет
  • Бу қазандары мен басқа да бу генерациялайтын қондырғылардың конструкциялары мен жұмыс принциптері туралы, негізінен және қосалқы жабдықтарда өтетін ішкі жұмыс процестері туралы білімді қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қазандық қондырғыларындағы негізгі жылу техникалық процестер
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Білім мен түсінуді практикалық есеп айырысу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қазандық қондырғыларындағы жылу және гидродинамикалық процестердің өзара байланысы туралы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Бу қазандығы құрылымындағы иновациялық мәселелер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Отындардың жану механизмдеріне және жануды тұрақтандыру теориясына қатысты оқыту дағдылары
Негізгі әдебиет
  • 1.Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенератор: Учебник для вузов.-М.: НИЦ ИКИ, 2006.-592 с. (аб-1)2.Бадагуев Б.Т. Паровые и водогрейные котлы. Безопасность при эксплуатации.-М.: Альфа пресс, 2010.-200 с. (чтз-2)3.Еремкин А.И. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. -М.: АСВ, 2001 –176 с. (чзт-1