Турбины ТЭС

Сипаттама: Қазіргі кезде қуатты электростанцияның ажырамас элементі ретінде бу турбиналы (немесе газ турбиналы) агрегаттын жатқызамыз. Ол бу (немесе газ) турбинасының көмегімен электрлік машиналар. Электрлік машина дегеніміз – ротордың механикалық энергиясын электрлік энергияға айналдыратын машина. Өз кезегінде турбина - жұмыс істеуші дененің жылу энергиясы механикалық энергияға өзгертетін машина.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Тәртіп жүргізу мақсаты ол жылу және атомдық электр станциялардың булы турбиналарың, олардың контрукцияларың, әрекет принциптерің, есеп-қисап негіздерімен зерттеуі келеді
Міндет
  • Курсты оқу нәтижесінде студенттер турбиналық сатыда және жалпы турбинада жылу энергиясын түрлендіру заңдарын, бу және газ турбиналарының құрылымын, олардың жұмыс істеу принципі мен жұмыс режимін білуі, турбиналық саты мен жалпы турбинаны есептей білуі, турбиналық жабдықтың жұмысы кезінде пайдалану ерекшеліктерімен байланысты зертханалық жұмыстарды жүргізу барысында инженерлік дағдыларды алуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ЖЭО турбина жабдықтарын есептеу, байқап көру, пайдалануға және жұмыс меншікті әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Техникалық тапсырмаға сәйкес жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын пайдалана отырып, ЖЭС турбиналық жабдықтарының жекелеген бөлшектері мен тораптарын жобалау және типтік әдістемелер бойынша есептеулерді жүргізе білу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Турбиналық жабдықтарды таңдау бойынша шешім қабылдауға техникалық және экономикалық есептеулер нәтижелерін талдау және бағалау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ЖЭО турбина жабдықтарының күрделі жиынтық жобалау тапсырмаларын орындау кезінде командада жұмыс істей білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • үнемі турбина жабдығының жаңа түрлерін туралы ақпаратты жаңарту
Негізгі әдебиет
  • а) основная литература: 1. Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. /А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний; под ред. А.Г. Костюка. - М.: Издательсткий дом МЭИ, 2008. 2. Касилов В.Ф. Электронный курс лекций по курсу «Паровые и газовые турбины ТЭС и АЭС». - М.: МЭИ, 2009 б) дополнительная литература: Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. – М.: Издательство МЭИ, 2002. Паровые и газовые турбины. Сборник задач. /Под ред. Б.М. Трояновского, Г.С. Самойловича. - М.: Энергоатомиздат. 1987. А.Д. Трухний. Стационарные паровые турбины. - М.: Энергоатомиздат. 1990. Трухний А.Д., Ломакин Б.В. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки. – М.: Издательство МЭИ, 2002. Атлас конструкций деталей турбин. /А.Д. Трухний, Б.Н. Крупенников С.В. Петрунин. - М.: Издательство МЭИ, 1999. Учебное пособие по изучению оборудования ТЭЦ МЭИ. Колл. авторов. - М.: Издательство МЭИ, 1973. Электронные образовательные ресурсы: - Касилов В.Ф. Турбины и турбоустановки ТЭС и АЭС. – М.: МЭИ, 2007. - Касилов В.Ф. Сборник задач и упражнений по курсу «Турбины и турбоустановки ТЭС и АЭС». – М.: МЭИ, 2008. - Касилов В.Ф. Методическое пособие к курсовому проекту “Паровая турбина ТЭС”. – М.: МЭИ, 2008.