Химическое обогащение золотосодержащих руд

Сипаттама: Әр түрлі тіректі кендердің заттық құрамының технологиялық ерекшеліктері қарастырылады; алтынның минералды түзілімдері мен ассоциацияларының қасиеттері сипатталған. Кенді байыту процестері мен аппараттарының қысқаша сипаттамасы, байыту әдісімен Алтынды алудың негізгі технологиялық тәсілдері мен әдістері келтірілген. Отандық және шетелдік тәжірибенің ерекшеліктері мен алтынды байыту сызбасы атап өтілді; құрамында алтыны бар кендер мен материалдардың гидрохимиялық технологиясының мысалдары келтірілген.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер