Вспомогательные процессы обогащения полезных ископаемых

Сипаттама: Қара, түсті, асыл сирек металл кендерін, көмірді және металл емес пайдалы қазбаларды өңдеу тәжірибесінде қолданылған минералдық шикізатты байытудың қазіргі кездегі қосалқы процестері бойынша материалды қамтиды. Бұл процестер бірқатар жағдайларда минералдық шикізатты байыту технологиясына айтарлықтай әсер етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Технологиялық процестер мен жабдықтарды әзірлеу және пайдалану кезінде курстың ғылыми, педагогикалық білімі мен практикалық дағдыларын меңгеру.
Міндет
  • адам және материалдық ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында байыту фабрикасы жұмысының экономикалық көрсеткіштері мен негізгі және қосалқы құрал-жабдықтар жұмысының, технологияның жай-күйін бақылаудың қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерін зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Байыту саласындағы технологиялық процестерді бақылаудың мақсаттары мен міндеттері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Байыту фабрикалары жағдайында осы процестерді бағалау әдістерін практикалық қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Кеннің заттық құрамының өзгеруі жағдайында қосалқы процестерді жедел бейімдеу, байыту өнімдері мен тиелетін тауар өнімдерінің іріктелетін сынамаларын Математикалық талдаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Байыту саласындағы көмекші процестердің техникасы мен технологиясындағы жаңа жетістіктерді пайдалану қабілеті
Негізгі әдебиет
  • 1 Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых: учебник Т.1 Обогатительные процессы и аппараты/А.А.Абрамов,-2-е изд. Стереотип, Москва: МГГУ,2004-470 с 2 Абрамов А.А. Технология переработки и обогащения руд цветных металлов: учеб. пособие. Т.3 Кн.1. Рудоподготовка и Сu, Сu-РyСu-Fе, Мо, Сu-Мо, Сu-Zn руды /А.А. Абрамов, Москва:МГГУ,2005-575 с.