Рудоподготовка и предконцентрация

Сипаттама: Кен дайындау және әр түрлі кен түрлерін «Кендерді дайындау және алдын-ала байыту» пәні қиын түсті металл кендерін, түсті, асыл және сирек металдардың тотыққан және аралас кендерін, тау-кен металлургиялық өндірісінің өнеркәсіптік өнімдерін және металл емес құрылыс материалдарын байыту бойынша терең материалды қамтиды.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Магистранттардың Кен дайындау және байыту процестері бойынша ғылыми, педагогикалық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруі
Міндет
 • Магистранттардың алған білімдерін күнделікті жұмыста, пайдалы қазбаларды қайта өңдеу саласындағы жобалау, зерттеу және білім беру ұйымдарында дұрыс қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Магистрант білуі тиіс: -Кен дайындау және центрация алды процестерінде келтірілген технологиялық процестерді жетілдірудің мақсаты мен міндеттері;- Кен дайындау және центрация алды бойынша алынған білімді іс жүзінде қолдану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • магистрант алған білімдерін қолдануы тиіс: - курстық жобаларды,курстық және практикалық жұмыстарды орындау кезінде-рефераттар мен баяндамаларды конференцияларға дайындау кезінде
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Алынған теориялық және практикалық білімдер негізінде магистрант мынадай пікірді қалыптастырады:- қарастырылған тәртіптегі процестердің мәні бойынша-Кен дайындау және орталықтандыру кезінде қолданылатын машиналар мен механизмдердің конструктивтік сипаттамасы бойынша-педагогикалық практиканы өткізу кезінде дәріс материалдарын дайындау бойынша
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Алынған білім негізінде магистрант коммуникативтік қабілеттілікті меңгереді: - дәріс және практикалық сабақтарда қарым-қатынас жасау барысында-өндірістік және зерттеу тәжірибесінен өту кезінде
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Магистрант: - Кен дайындау процестерін таңдау және негіздеу; - жабдықтарды таңдау және есептеу; - педагогикалық практика кезінде дәрістер мен практикалық сабақтар өткізу;
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Минералды шикізатты ұнтақтау және елеу
 • Кенді дайындау
 • Ұсақтау және аралау жабдығы
 • Минералды шикізатты ұнтақтау және жіктеу процестері.
 • Өзін-өзі ұнтақтаудың заманауи сұдбалары
 • Шикізатты ұнтақтау және жіктеу жабдықтары.
 • Кенді сұрыптау (руда дайындау).
 • Қолмен және автоматты сұрыптау
 • Минералды сұрыптау сұлбалары
 • Сұрыптау жабдықтары
 • Бастапқы кендерді және шашырандыларды шаю
 • Кенді байыту және байыту өнімдерін дайындау кезіндегі атыс түрлері
 • Минералды дайындау сұлбаларында күйдірудің әсері
 • Қатты минералды шикізатты шаюдың заманауи әдістері
 • Қатты минералды шикізатты шаюдың заманауи әдістері
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Декрипитация процесін қолдана отырып, сподумен кендерін байыту көрсеткіштерін есептеу
 • Мырыш қалдықтарын електен өткізуді талдау
 • Сульфидті мыс-мырыш кендерін екі сатылы ұнтақтау сызбасын есептеу
Негізгі әдебиет
 • Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых: учебник Т.1 Обогатительные процессы и аппараты/А.А.Абрамов,-2-е изд. Стереотип, Москва: МГГУ,2004-470 с
 • Абрамов А.А. Технология переработки и обогащения руд цветных металлов: учеб. пособие. Т.3 Кн.1. Рудоподготовка и Сu, Сu-РyСu-Fе, Мо, Сu-Мо, Сu-Zn руды /А.А. Абрамов, Москва: МГГУ, 2005-575 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Андреев С.Е, Перов В.А. ЗверевичВ.В .Дробление,измельчение и грохочение..М.,Недра,1980
 • Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых, М., Недра., 2004-230 с
 • Разумов К.А. Проектирование обогатительных фабрик. –М.: Недра,1982-420 с.
 • Тарасов А.В., В.А.Бочаров. Комбинированные технологии цветной металлургии. – М.: Недра, 2001.-245 с.
 • Справочник по обогащению руд. Основные и вспомогательные процессы. Т.2/ Богданов О.С.–М.: Недра, 1983-360 с.
 • Тихонов О.Н. Справочник по проектированию рудных обогатительных фабрик(том 1.2)–М.,Недра,1986.-380 с.