Теория основных современных обогатительных процессов переработки минерального сырья

Сипаттама: Минералды шикізатты байыту кезінде теория және практикалық пайдалану бойынша қазіргі заманғы ақпараттан тұрады. Пән магистранттарды полиметалл, мыс-мырыш, мыс - молибден кендерін және тау-кен металлургиялық кешеннің техногенді өнімдерін өңдеудің заманауи әдістері бойынша ғылыми ақпаратпен қамтамасыз етеді. Осыған байланысты пән магистранттарды диссертацияны жазуға және қорғауға дайындау бөлігінде ерекше назар аударуға тұрарлық.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Ознакомление магистрантов с новыми направлениями в области обогащения исходного минерального сырья и техногенных продуктов горно-металлургического комплекса металлургии цветных металлов
Міндет
  • Пополнить знания магистрантов новыми технологическими схемами. флотационными реагентами,новыми видами технологического оборудования и новым контрольно-измерительным оборудованием.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ознакомление магистрантов с современными направлениями в области обогащения минерального сырья и техногенных продуктов горно -металлургического комплекса цветной металлургии Казахстана.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Использование полученных знаний в области обогащения руд в НИР и публикацих по теме диссертации
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Формирование новых суждений в области переработки современного вида минерального сырья.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коммуникативные способности магистрантов-обогатителей в период освоения современных обогатительных процессов заметно увеличиваются в связи с необходимостью тесного взаимодействия с металлургическими и химическими процессами
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • освоение новых современных обогатительных процессов связано с необходимостью освоения основ металлургических и химических процессов ,что увеличивает потребность в постоянной учебе
Негізгі әдебиет
  • Жарменов А.А.Комплексная переработка минерального сырья Казахстана.-Алматы, 2008.-Т.2-462 с. Ж