Экономико-математическое моделирование в землеустройстве и кадастре

Сипаттама: Курс жерлерді тиімді және ұтымды пайдалану мақсатында жерлерді пайдалану көрсеткіштерін талдау негізінде кадастрлық, жерге орналастыру және бағалау жұмыстарында және зерттеулердегі экономикалық-статистикалық модельдерді, математикалық статистика элементтерін, таралу заңдарын, дисперстік, корреляциялық модельдерді құруды зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Магистранттің жер кадастры, жерге орналастыру объектілеріне экономикалық-математикалық модельдерді құру және қолдану саласында негізгі білімдерін меңгеру. Математикалық модельдеу және талдау саласындағы теориялық білімдерін тереңдету. Кадастр мен жерге орналастырудың әр түрлі саласларында пайдаланылатын типтік модельдер негізін меңгеру.
Міндет
  • Магистрантке кадастрда экономикалы-математикалық есептеу кезінде экономикалық-математикалық модельдерді қолдануды үйрету, жерге орналастыруда модельдерді құру және пайдалану әдістемесі туралы білім беру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, жолдарын білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жер кадастры, жер ресурстарын басқару, Способность использовать имеющиеся знания для решения профессиональных проблем в области ведения земельного кадастра, управления земельными ресурсами, мониторинга и охраны земель на основе знаний правовой и нормативно-технической документации
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ақпаратты талдау, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыс әдістері бойынша негізделген тұжырым жасау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жеке және команда мүшесі ретінде жауапкершілікті бөлісе отыра кешенді мәселелерді шешу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кадастрлық және жерге орналастыру жұмыстарының аспаптарымен, жабдықтарымен, компьютерлік технологияларымен жұмыс істеу дағдылары
Негізгі әдебиет
  • Волков С.Н. Землеустройство. Экономико-математические методы и модели. Т.4.- М.:Колос, 2001
  • Абчук В.А. Экономико-математические методы: Элементарная математика и логика. Методы исследований операций. СПб.: Союз,1999.
  • Гмурман Г.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1970.