Управление интеллектуальной собственностью

Сипаттама: Курс интеллектуальды меншік ұғымы мен объектілерін және оны құқықтық қорғау жүйесін зерттеуге бағытталған, интеллектуальды меншік құқығының негізгі институттарын, интеллектуальды меншік объектілерін пайдаланатын субъектілердің құқықтарын ескере отырып, интеллектуальды меншікті құқықтық қорғау объектісі ретінде қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • интеллектуальды меншіктің құқығы табиғи құқықты ашу
Міндет
  • - интеллектуальды меншік құқығының негізгі теориялық жағдайын қамту; -интеллектуальды меншік нысаналарының құқықтық күзет мәселелерін шешу;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • қоғамдық-этикалық құндылықтарды білу, қоғамның даму тенденциялары, Қазақстан елінің негізгі құқық жүйесін қарастыру. Олардың барлығы қоғам ойынан, дәстүрлерінен пайда болған.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Берілген білімдерді жерге орналастыру кәсіпорынында, жер кадастрын жүргізуде,жер ресурстарын басқаруда, құқықтық немесе нормативті-техникалық құжаттар мониторингі мен күзетінде пайдаланылады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қандай жағдай болмасын әр түрлі жағдайларға дайын болып, ұйымдастырушылық және экономикалық шешімдер қабылдай білу қажет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымда ұйымдастырушы- басқарушылық мінездерін көрсете білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жеке және профессиональды көтерілуге ұмтылу және де магистратураны оқуды жалғастыру
Негізгі әдебиет
  • 1 Нормативные правовые акты 1.1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями от 7 октября 1998 г.) – Алматы: Жетi Жаргы, 1999. –48 с. 1.1 Гражданский Кодекс Республики Казахстан (общая часть) от 27 декабря 1994г.// Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан.-1994.- N 23-24. 1.2 Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть): Закон Республики Казахстан от 1 июля 1999г. N 409-1 // Казахстанская правда. – 1999.- 17 июля. 1.3 Об авторском праве и смежных правах:: Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 г. № 6-1//Казахстанская правда. – 1996. - 17 июня. 1.4 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999г. № 456- І //Казахстанская правда. – 1999. - 24 августа. 1.5 Патентный закон: Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999г. № 427-І //Казахстанская правда. – 1999. - 6 августа. 1.6 О лицензировании: Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г.№ 2200 //Ведомости Веpховного Совета Республики Казахстан. - 1995. - № 3-4.