Многофакторные модели прогнозирования элементов АТП

Сипаттама: Пән прогноз модельдерін, қазіргі заманғы болжау модельдерін білдірудің негізгі құралдарын, модельдерге қойылатын талаптарды зерттейді. Ол болжамды модельді құрудың принциптері мен ережелеріне қатысты мәселелерді қамтиды. Болжаудың әдістерін жіктеу қарастырылады. Техникалық процестер мен өндірістік процестерді сипаттайтын болжамды модельді әзірлеуде, сондай-ақ ғылыми зерттеулерді дамыту үдерісінде алынған дағдылар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • өңдеумен, тәжірибелік анализбен, нәтижелерді салыстырумен көпфакторлы үлгілерді қолданып болжау
Міндет
 • процесстің немесе объектінің күйінің нақты ақпараттарымен алдын ала болжанған есептеулеріні шешімін өңдеумен, тәжірибелік анализбен салыстыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Көпфакторлы үлгілердің параметрлері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • ТПА ерекшеліктерін ескере отырып, болжау үлгісіне сәйкес келетін жинақтаманы жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Үлгінің нақтылығына және жорамалдығына баға беру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • топтарда жұмыс жасау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • ТПА элементтерінің сипаттамасын есекере отырып, үлгіні өз бетімен таңдау
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Мультифакторлы модель: түсінігі мен қасиеттері.
 • Сызықты және сызықты емес көп факторлы модельдер
 • Белгісіздік деңгейін талдау мен болжаудың көп нұсқалы моделі. Белгісіздік деңгейінің көп факторлы моделінің негізгі қасиеттері.
Негізгі әдебиет
 • 1. Четыркин, Е.М. Статистические методы прогнозирования: учебное пособие / Е.М. Четыркин. М.: Статистика, 2007. - 200с. 2. Теория прогнозирования и принятия решений: учебное пособие / под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высш. Школа, 2007.