Информационное обеспечение систем управления

Сипаттама: Бұл курсты оқып-үйрену нәтижесінде магистранттар ақпараттық жүйелер, ақпараттық қолдау, дерекқорлар, дерекқорды басқару жүйелері, ақпараттық жүйелерді жобалаудың негізгі кезеңдері, ақпараттық жүйелердің өмірлік циклі туралы қажетті ақпарат алады, реляциялық деректер моделін үйренеді. Олар деректерді анықтау және манипуляциялау тілдерін меңгереді, деректерді физикалық ұйымдастыру туралы, деректерге қол жеткізу әдістері, ақпараттық жүйелерді дамыту перспективалары туралы біледі, SQL тілінің негізгі білімдерін алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • 1. Магистранттарды басқару жүйелерін ақпараттық қамтамасыз етудің теориялық және практикалық әдістерінің негіздерімен, сондай-ақ дерекқордың өмірлік циклі, оларды жобалау, орналастыру, қолдау және қызмет көрсету мәселелері бойынша таныстыру.
Міндет
 • 1. Студенттерді ақпараттық басқару жүйелерінің ерекшеліктерімен, дерекқорларды және білім базаларын жобалаудың негіздері, қазіргі заманғы кәсіпорын деңгейіндегі автоматтандыру жүйелерімен таныстыру 2. Ақпаратты басқару жүйелерін жобалау әдістерін және деректер базасын басқару жүйелерінің мүмкіндігін зерделеу 3. Реляциялық деректер моделінің негізгі түсініктерін, SQL сұрау тілінің негізгі түсініктерін білу 4. Ақпараттық қолдау жүйелерінде ақпаратты ұсыну жолдарын меңгеру 5. ДББЖ көмегімен реляциялық деректер базасын құру мүмкіндігін иелену 6. Мамандандырылған клиенттік құралдарды пайдалана отырып, ДББЖ-ны пайдалануда студенттердің дағдыларын дамыту 7. Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа білімдер мен дағдыларды іс жүзінде сатып алуға және пайдалануға студенттердің дағдыларын дамыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 1. Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінің және басқарудың тақырыптық бағыттарында ақпараттық модельдерді құру және деректерді ұсыну әдістері 2. Басқару жүйелеріндегі деректерді өңдеудің негізгі заманауи ақпараттық технологиялары 3. Дерекқордың дизайны сатыларының реті мен мазмұны 4. Деректерді физикалық ұйымдастыру, деректерге қол жеткізу әдістері, ақпараттық жүйелерді дамыту перспективалары туралы 5. ДББЖ классификациясы (қолдау көрсетілетін деректер үлгілері, сақталған ақпарат типтері, кіру ұйымы, жүйе архитектурасы бойынша), әр түрлі өнеркәсіптік ДҚБЖ ауқымы, артықшылықтары мен кемшіліктері; 6. ДББЖ көмегімен реляциялық деректер қорын дамытудың танымал әдістері; 7. Сұрау тілінің синтаксисі және семантикасы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • 1. Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінің және басқарудың тақырыптық бағыттарында ақпараттық модельдерді құру және деректерді ұсыну әдістері 2. Басқару жүйелеріндегі деректерді өңдеудің негізгі заманауи ақпараттық технологиялары 3. Дерекқордың дизайны сатыларының реті мен мазмұны 4. Деректерді физикалық ұйымдастыру, деректерге қол жеткізу әдістері, ақпараттық жүйелерді дамыту перспективалары туралы 5. ДББЖ классификациясы (қолдау көрсетілетін деректер үлгілері, сақталған ақпарат типтері, кіру ұйымы, жүйе архитектурасы бойынша), әр түрлі өнеркәсіптік ДҚБЖ ауқымы, артықшылықтары мен кемшіліктері; 6. ДББЖ көмегімен реляциялық деректер қорын дамытудың танымал әдістері; 7. Сұрау тілінің синтаксисі және семантикасы.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • 1. Пәндік бағыттардың ақпараттық модельдерін құрудың заманауи әдістері 2. ДББЖ-ны ақпараттық қамтамасыз етудің негізі ретінде автоматика және басқару жүйелерінде қолдану 3. Практикалық есептерді шешуде құралдарды қолдану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • 1. ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруға, командаға басшылық жасауда тәжірибе мен дағдыларды пайдалану 2. өздерінің пәндік саладағы негізгі мәселелерді түсініп, оларды шешу әдістері мен құралдарын таңдау 3. өзгеретін жағдайларға бейімделу, жинақталған тәжірибені асыра бағалау, олардың мүмкіндіктерін талдау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • 1. Басқару жүйелерін құруда ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесі 2. Ақпаратты басқару жүйелерін жобалау, орналастыру және басқару әдістері 3. Басқару жүйелерінің процестерінің және объектілерінің ақпараттық модельдерін жасау мүмкіндігі 4. Дерекқорларды әзірлеу және басқару үшін бағдарламалық құралдарды пайдалану; инфильциялық модель негізінде деректер базасын құрастыру, қарым-қатынастарды қалыпқа келтіру, сілтемелер арқылы мәліметтердің тұтастығын қамтамасыз ету; сұрауларды пайдаланып дерекқордан ақпаратты алу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Ақпараттық жүйеде ақпараттық қолдаудың түсінігі мен орны. Мәліметтер базасы және дерекқорды басқару жүйелері. Бағдарламалық жасақтама компоненттері және ДҚБЖ архитектурасы. Деректер базасын жобалау. Семантикалық модельдеу.
 • ДББЖ логикалық дизайны. Деректердің каталогтық модельдері. ДБ қалыпқа келтіру. МҚБЖ-да деректерді физикалық ұйымдастыру. Мәліметтерді іздеу және индекстеу әдістері. Реляциялық мәліметтер моделі
 • Таратылған мәліметтер базасы және ДҚБЖ. Таратылған ДҚБЖ құрылымы. SQL туралы жалпы кіріспе, мәліметтер типтері және домен анықтамалары.
Негізгі әдебиет
 • 1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. – 1328 с. 2. Информационные технологии управления: Учебное пособие для вузов / Под ред. Титоренко Г.А. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 345 с. 3. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных. Учебное пособие. – М: ИНФРА-М, 2010. – 245 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 4. Система управления базами данных Microsoft Access: Пер. с англ. / Под ред. А. В. Дубровского. – М.: Эком, 2010. – 183 с.