Робастные и инвариантные системы

Сипаттама: Пән келесідей мәселелерді қарастырады: интеллектуалдық басқару жүйесін интегралды және адаптивті басқаруды интеллектуалды жүйелермен, нейрондық желілік технологиялармен үйлестіре отырып, сенімді және инвариантты басқару жүйелері үшін білім базасының дифференциалды-модельдік тұжырымдамасы, басқарудағы динамикалық сараптау жүйелері, логикалық-динамикалық модельдер бақылау жүйелерінде, айқын логикаға негізделген басқару жүйелерінің синтезі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • робосты және инвариантты жүйелердегі синтез әдістері мен есептеріне ортақ көрініс беру. -интеллектуалдық жүйедегі алгоритммен модульдерді теориялық сипаттау. -магистранттарды интеллектуалдық жүйелерді қолдану әдістерімен таныстыру.
Міндет
  • Интеллектуалды жүйелердегі бағдарламалы-техникалық құралдарымен танысу. -магистранттарды көппроцессті есептеуіш жүйедегі интеллектуалды жүйелермен таныстыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Оқытылушының біліуі қажет: негізгі теориялар, интеллектуалды басқару жүйесіндегі синтездің әдістері мен құралдары.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Басты компоненттер: -көппроцессті есептеуіш жүйе архитектурасында интеллектуалы жүйені көрсете білу, -логикалық-динамикалық модельдерді білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өз бетімен және топ ішінде жұмыс істей білу, топ ішінде басшылық қабілетін көрсете білу, соның ішінде пәнаралық жобаларда өзінің жеке жауапкершілігін көрсетіп, профессионалды жұмыс барысындағы нормаларды ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өз бетімен және топ ішінде жұмыс істей білу, топ ішінде басшылық қабілетін көрсете білу, соның ішінде пәнаралық жобаларда өзінің жеке жауапкершілігін көрсетіп, профессионалды жұмыс барысындағы нормаларды ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени аспекттерде комплекстік инженерлік жұмыстың білімін көрсету.
Негізгі әдебиет
  • 1 Интеллектуальные системы автоматического управления (под ред. Макарова и М., Лохина В.М.) Том 1: Математические модели, динамические харатеристики и анализ систем автоматического управления. Цифровые и адаптивные системы. Учебник. М.: Высшая школа, 2002 - 360 с. 2 Рубашкин В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектуальных информационных системах Москва: Наука. Физматлит, 1989. - 312 с 3 Пупков К.А., Егупов Н.Д., Гаврилов А.И. и др. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления: Учебник (под ред. Егупова Н.Д.) Изд. 2-е, стереотип. Издательство: М: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000 г. - 744 с. (ISBN:5-7038-2030-8)