ГИС в геодезии и картографии

Сипаттама: Пән сандық топографиялық негіздерді әзірлеудің негізгі әдістері мен тәсілдерін, сандық ақпаратты сақтауды, ақпарат алмасу ерекшеліктерін, деректер қорын басқару жүйесінің түсінігін, карталарды және әртүрлі картографиялық проекцияларды құру үшін қолданылатын компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдысын және іскерлігін меңгеруді қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Білім алушылармен кеңістіктік мәліметтерді ұйымдастыру, модельдеу және сақтаудың негізгі тәсілдері туралы білімді меңгерту, геоақпараттық технологияларды пайдалану және үйренген әдістерін ісжүзіндік әрекетінде қолдану дағдысын қалыптастыру.
Міндет
 • Кеңістіктік мәліметтердің негізгі моделін үйрену;
 • географиялық ақпараттар жүйесін қолданудың теориялық негізімен, функциялау принципімен танысу;
 • кеңістіктік-уақыттық моделдеудің жалпы аналитикалық операцияларымен әдістерін білу;
 • типтік геоақпараттық пакеттердің құрылымын үйрену, геодезиялық картографиялық жұмыстарды ақпараттық қамтамасыздандыру санаттары мен стандарттарын үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Геодезиялық және картографиялық жұмыстарын ұйымдастыру саласындағы сандық картографиялаудың негізін және кеңістіктік мәліметтерді модельдеуді білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазіргі заманғы географиялық және жер ақпараттық жүйелерді, графикалық және басқа ақпаратты жаңа заманғы дәрежеде қолдау және дайындау тәсілдердің білімдерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Технологиялық, картографиялық, ғылыми-зерттеуге және өндірістік қызметінің мақсаттары үшін геодезиялық және аэроғарыштық ақпаратты жинақтауға қабілеттілігіі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымдық басқаруда ғылыми-зерттеулер мен жобалау жұмыстарын ұйымдастыру іскерліктері мен дағдыларын тәжірибиеде пайдалану қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геодезиялық және фотограмметриялық жұмыстарын орындаудың компьютерлік технологиясымен жұмыс дағдылары.
Негізгі әдебиет
 • MapInfo Professional. Руководство пользователя. Русск. Версия. Москва ООО «ЭСТИ-МАР». 2010
 • Цветков В.Я. Основы работы с MapInfo. Ч.1. Начальный этап работы: Метод. указания / В.Я. Цветков. – М., 2001 – 56с.
 • Ерунова М.Г. Географические и земельно-информационные системы. Ч.2. картографирование средствами инструментальной ГИС MapInfo.: Метод. указания / М.Г. Ерунова, А.А. Гостева; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2004. – 84с.
 • Маликов Б.Н., Пошивайло Я.Г. Составление и подготовка к изданию карт и атласов с использованием компьютерных технологий: Монография. –Новосибирск: СГГА, 2002. – 89с.
 • Кошкарев А.В., Тикунов В.С., Геоинформатика., М.: Картгеоцентр Геодезиздат, 2003, 213 с.
 • Easy Trace. Руководство пользователя. - М.: Easy Trace Grope, 2008. - 250 с.