Научно-исследовательская работа магистранта, включая прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертации

Сипаттама: Процесс проведения НИРМ, стажировки и выполнения магистерской диссертации предполагает расширение и закрепление теоретических и практических знаний, приобретение и совершенствование практических навыков. Осуществляется поиск, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных, формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения научно-исследовательской работы, результатом которой является написание магистерской диссертации.

Кредиттер саны: 9

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері

Мақсат
  • Отандық және шетелдік ғылым мен тәжірибенің жеткен әдістемелік және технологиялық, қазіргі заманғы теориялық жетістіктері; мамандықтың негізгі мәселелерін оқу; ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін қолдану, компьютерлік технологияны қолдана отырып мәліметтерді қазіргі заманға сай өңдеудің әдістері; қорғалатын магистерлік диссертацияның тәжірибелік, әдістемелік, теориялық бөлімдерін жасау
Міндет
  • Знание постановлений, перспективных планов развития транспортной отрасли, методических, нормативных материалов, касающихся выполняемой работы; основных положений и нормативных требований законодательства, касающихся вопросов использования транспортной техники и оборудования, организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта; методов проведения экспертной оценки в области технологии перевозок, проведения научных исследований и расчетов, определения технико-эксплуатационных и экономических показателей эффективности проводимых исследований и разрабатываемых проектов.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • − Зерттелетін сұрақтың жағдайын талдау; − Зерттелетін нысанның үлгісін жасау; − Эксперимент негізінде алынған үлгіні қабылдау; − Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • қорғалатын магистерлік диссертацияның тәжірибелік, әдістемелік, теориялық бөлімдерін жасау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Көліктік желілерді математикалық үлгілеу бойынша дағдыны меңгеру, жүк және жолаушылар тасымалын жүзеге асырудың көліктік интеллектуалды желісін жүзеге асыру және жол қозғалысын басқару.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ғылыми зерттеулерді өткізуге мүмкіндік беретін және жоғарғы оқу орындарында арнайы пәндерден сабақ беруді жүзеге асыру үшін, кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгере білу қажет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Техникалық, технологиялық, ұйымдастыру, экономикалық және әлеуметтік сұрақтарды шешуді талдаудағы жоспарлық-мақсатталған әдісін пайдалана білу қажет; кәсіби қызметте пайда болатын, кәсіби тереңдетілген шешімді талап ететін міндеттерді шешу және қалыптастыр; керекті зерттеудің әдістерін таңдай білу қажет, нақты зерттеудің міндетіне байланысты барды түрлендіру және жаңа әдістерді жасау; алынған нәтижелерді өңдей білу, талдау және бар әдебиеттердің мәліметтері бойынша ескере отырып ұғыну; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды жұмылдыру арқылы библиографиялық жұмысты; атқарылған жұмыстың қорытындысын бар талаптарға сәйкес қорытынды, реферат, мақала түрінде безендіріп, қазіргі заманғы редакциялау мен баспа
Негізгі әдебиет
  • 1. Методы планирования и обработка результатов инженерного эксперимента./Конспект лекций (отдельные главы из учебника для вузов) Н.А. Спирин, В.В. Лавров. Под общей ред. Н.А. Спирина. Екатеренбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004 – 267 с. 2. Горев А.Э. Основы теории транспортных систем. Санк-Петербург, 2010 – 214 с. 3. Муздыбаев М.С. Методология и методы научных исследований: Учебное пособие. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. - 300 с.