Стратегический менеджмент

Сипаттама: Пәннің мазмұны: фирма бизнесінің мақсаты мен басты мақсаттарын анықтау; сыртқы ортаны, фирманың ішкі жағдайын талдау; фирманың стратегиясын таңдау және әзірлеу; ұйымдастыру құрылымын жобалау, фирманы басқару жүйесін және интеграциялау дәрежесін таңдау; "стратегия - құрылым - бақылау" кешенін басқару; фирманың мінез-құлық нормативтері мен саясаттарын анықтау.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты – магистранттарға теориялық негіздерді, түсініктерді және категорияларды осы заманғы нарыққа сай күйінде стратегиялық менеджменттік тәжірибені қалыптастыру.
Міндет
  • Пәннің міндеті – стратегиялық менеджменттің негізгі түсініктерін меңгеру, жеке тұлғаның ұйымда өзін ұстаудың, оның өзге адамдармен қарым қатынасының теориясы, тиімді менеджердің әлеуметтік-экономикалық қатынастардағы ролі, ұйымдағы басшылықтың мағынасын ашу, жұмысшылар тәжірибесінде кездесетін арнайы жағдайлардың шешімін табу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім алушылар білуге тиіс: стратегиялық жоспарлауды жетілдіру мақсатын және міндеттерін; басқару шешімдерін қабылдауға даярлау мақсатында компанияның қызметтік стратегияларының арасында өзарақатынасты таладудағы әдіс – тәсілдерді үйрету.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - басқару шешімдерін қабылдауға даярлау мақсатында компанияның қызметтік стратегияларының арасында өзарақатынасты таладудағы әдіс – тәсілдерді талдау;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - кәсіпорында дағдарысқа қарсы стратегияларды орындауға қатысты стратегиялық мақсаттар мен практикалық міндеттерді қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • пәнді үйрену барысында, алынған білім, білік, дағды, икем, машық лайықты мамандық бойынша қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындалу үшін және диплом жұмысын орындау барысында қажет болып саналады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Магистранттар мен тыңдармандарды стратегиялық менеджменттің негізгі тұжырымдамаларымен таныстыру, нақты экономикалық секторда жұмыс істеген кезде қажет болатын стратегиялық анализдің тәжірибелік машықтарын қалыптастыру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Прогресс, 2007. 2 Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика.- К.: Абсолют-В.- 2008.- 351с. 3 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.: Гардарика, 2008.- 296с. 4 Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009.- 288с. 5 Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4.-М.: «ИНФРА», 2009.- 344с. 6 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов /Пер. с англ. Под. Ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008.- 576с. 7 Фахутдинов Р. Стратегический менеджмент. М.: 2011.