Экономическая безопасность фирмы

Сипаттама: Пәнді оқу экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің индикаторлары, көрсеткіштері және механизмдері; фирманың қауіпсіздігінің техникалық-технологиялық негіздері; экономикалық мүдделерді қорғау және коммерциялық құпияны қорғау; инновациялық-инвестициялық механизмдер, сонымен қатар экономикалық қауіпсіздікті қолдаудың мемлекеттік механизмдері; фирманың дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Қазіргі жағдайда фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үрдістері туралы кешенді түсінікті қалыптастыру және осы үрдістің жеке тұстары бойынша ұтымды шешімдер қабылдаудың тәжірибелік машықтарын меңгеру.
Міндет
 • Білім алушының экономикалық қауіпсіздіктің ұғым және түсінік жүйесін қалыптастыру; Фирманың экономикалық қауіпсіздігін ұйымдастыру туралы жүйелік ұғынуды дамыту; Фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және мүдделерін қорғаудың теориялық сұрақтарын зерделеу және фирма іс- әрекетін бағалауда пайдалануды меңгеру; Фирманы дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру және экономикалық қауіпсіздігін бағалай білуге үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің маңыздылығын, мәнін, нысандарын білу, қауіпсіздіктің негізгі ұғымдық аппаратына ие болу; - фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі әдістерін, көрсеткіштерді білу; - Фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және мүдделерін қорғаудың теориялық сұрақтарын зерделеу және фирма іс- әрекетін бағалауда пайдалануды білу; - Фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі мемлекеттік саясатты түсіну, бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бұл пәннен алынатын білімдер басқа да экономикалық пәндерді түсінуге мүмкіндік береді, ғылыми- экономикалық ойлау қабілет пен кәсіби дағдыны қалыптастырады; Мүмкін болатын қауіп –қатерлер және бизнестің тәуекелін бағалау ерекшеліктерін меңгерудегі студенттердің алған білімі диплом жобасын және ғылыми зерттеу жұмыстарын жасағанда тәжірибелік қолданыс табады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Фирманың іс-әрекетінің дамуын болжай білу және дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Топта жұмыс жасауға қажетті коммуникативтілік қабілеттілікті дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің индикаторлары мен көрсеткіштерін есептей білу, әртүрлі банкроттық деңгейінің көрсеткіштерін есептеу әдістемесін дұрыс айқындай алу, зерттеу нәтижелері бойынша қажетті қорытындылар жасау; Нақты жағдайды барабар бағалау мақсатымен фирмада, нарықта, салада болып жатқан экономикалық құбылыстардың талдауында ақпарат өңдеудің зерттелген әдістемелерін пайдалана білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Негізгі әдебиет
 • 1 Конституция РК.
 • 2 Гражданский Кодекс РК (общая часть).
 • 3 Закон РК "О национальной безопасности РК".
 • 4 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2015.
 • 5 Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы.- М.: Ось, 2016.
 • 6 Зеркалов Д. В.Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: Монография. – Электрон. данные. – К.: Основа, 2015.
 • 7 Экономическая безопасность: Учебник/ Под ред. О.А. Грунина – М.: Дрофа, 2016.
 • 8 Экономическая и национальная безопасность: Учебник/ Под ред. Е.А. Олейникова. - М.: Экзамен, 2016.
 • 9 Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность: Учебник для ВУЗов. – Ростов н/Д: Феникс, 2017.
 • 10 Мусилимова К.С. Теоретико-правовые основы управления национальной безопасностью Республики Казахстан. - Вестник КарГУ, Караганда, 2016.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый Кодекс).
 • 2 Светлаков А.Г. Стратегия развития предприятий в условиях непредсказуемости внешней среды. - Пермь, 2016.
 • 3 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа.- М.: ИНФРА-М, 20017.
 • 4 Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие.- М.: Дело и Сервис, 2018.
 • 5 Бородин И.А. Основы психологии корпоративной безопасности. - М.: Высшая школа психологии, 2009.