Управление изменениями

Сипаттама: Пән ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару саласындағы білімді, дағдыны және іскерлікті меңгереді, ұйымдастырушылық өзгерістер, оның теориялық саласы ретінде басқарушылық білімнің негіздері және кәсіби практиканың формалары туралы жүйелі түсініктерді қалыптастырады, студенттердің ұйымдастырушылық өзгерістерді басқарудың технологиялық мәдениетін ұйым қызметінің тиімділігін арттыру факторы ретінде дамыту.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты-студенттерді өз саласының ерекшелігіне сәйкес ұйымдағы өзгерістерді басқаруға үйрету
Міндет
  • Міндеттері: студенттерді ұйымдағы өзгерістер түрін, сондай-ақ өзгерістердің ықтимал қарсылықтарын, олардың сипатын анықтауға үйрету, соның негізінде өзгерістер мен кедергілерді басқару әдістерін жасау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Оқыту нәтижесінде студенттер нақты ұйымдағы өзгерістер түрін, сондай-ақ өзгерістерге мүмкін болатын қарсыласуды, олардың сипатын анықтауды үйренеді, соның негізінде өзгерістер мен кедергілерді басқару әдістерін жасауды үйренеді
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Осы пәнді оқу кезінде алған білімдерін мамандық түлектері сәулет-қала құрылысы саласындағы нақты ұйымдарда қолданады. Олар ұйымдардағы өзгерістер процесін түсінуге көмектеседі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студенттер нақты ұйымдарда болып жатқан өзгерістер бойынша өз ойларын өз бетінше қалыптастыра алады және өзгерістерді басқару барысында қиын жағдайлардан шығудың барабар жолдарын таба алады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Студенттер ұйымда болып жатқан өзгерістерге қарсылықты басқару құралдарын алады, бұл болашақта олардың коммуникативтік қабілеттерін дамытуға ықпал етеді (атап айтқанда, ұйымдағы әртүрлі жанжалды жағдайларды шешу кезінде)
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Студенттер басқару, Ұйым қызметін талдау, оның күшті және әлсіз жақтары, сыртқы және ішкі табиғаты болуы мүмкін өзгерістерге жедел ден қою саласында жаңа дағдыларды алады
Негізгі әдебиет
  • 1. Джон П. Коттер. Впереди перемен. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. 2. Джон П. Коттер. Движущая сила перемен. – М.: Издательство "Юрайт", 2009. 3. Кристиан Фрайлингер, Иоганнес Фишер. Управление изменениями в ор-ганизации. – М.: Книгописная палата, 2002. 4. Морган, Гарет. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. – М.: Вершина, 2006. 5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 2005. 6. Лукичева Л.И. Управление организацией: учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации». – М.: Омега-Л, 2006. 7. http://www.cfin.ru/management/strategy/change/ 8. http://www.ido.edu.ru/open/menegment/