Финансовый учет (продвинутый)

Сипаттама: Пән қаржылық есептің неғұрлым күрделі тақырыптарын қарауға, халықаралық және ұлттық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес есепке алуды жүргізуге, соның ішінде жалға алуды есепке алуға, табыс салығын есепке алуға, қаржы құралдарын есепке алуға, корпоративаралық инвестицияларға енгізуге, қаржылық есептілікті шоғырландыруға, бірлескен кәсіпорындарға қатысуға, валюталық бағамдардың өзгеруіне ықпал етуге, сондай-ақ қаржылық есептілікті қалыптастыруға арналған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәннің оқу мақсаты болып меншіктің әр-түрлі нысандағы ұйымдар қызметінің бухгалтерлік қаржылық есебін ұйымдастыру мен әдістемелігі бойынша және басқару шешімдерді қабылдау үшін есептік ақпараттарды қолдану бойынша теоретикалық білімдері мен дағдаларын болашақ мамандарға үйрету табылады.
Міндет
 • 1. корпорациялық бизнесте бухгалтерлік қаржылық есептің білімдерін жүйелендіру; 2. қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұнын оқу, оны түсіну қабілеттілігі, есептіліктің ақпараттылығын бағалау; 3. ұйымның даму стратегиясын негіздеу, өндірістің бизнес-жоспарларын құрастыру және басқару үрдістерінде есептілікті талдауды қолдану; 4. Қазақстандық бизнес саласын және жалпы қоғамды, соның ішінде корпорацияны ұйымдастыру мен басқаруды зерттеу жұмыстар дағдыларын игеру.
 • знать организационно-правовую базу учета, финансовой отчетности в Республике Казахстан
 • знать международные и национальный стандарты финансового учета, содержание учетной деятельности, ее приемы и методы, цели и способы ее осуществления
 • уметь применить теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплины
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 1. бухгалтерлік (қаржылық) есептің негізгі принциптерін және активтер, міндеттемелер, капитал есебін жүргізудің ережелерін, қаржылық сипаттамадағы ақпараттарды дайындау мен өңдеу жүйесін; 2. активтер, міндеттемелер, капитал, кірістері мен шығыстар өзгерістерінің мәліметтерін құрастыру үрдісінде бухгалтерлер шешетін тапсырмаларын, есептік жыл үшін қаржылық ағымдардың қозғалысы бойынша қаржылық қорытындыларды құрастыру тәртібін
 • знать организационно-правовую базу учета, финансовой отчетности в Республике Казахстан; международные и национальный стандарты финансового учета, содержание учетной деятельности, ее приемы и методы, цели и способы ее осуществления
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • 1. мекеменің есеп саясатын құрастыру мен негіздеу үшін бухгалтерлік қаржылық есептің принциптері тұралы білім жүйесін қолануды; 2. қаржылық есептілікте кейін тану мақсатымен қаржылық сипаттамадағы ақпараттарды бағалау, есептік тіркеу мен жинақтау сұрақтарын шешуді; 3. есеп саясатының құрамдық бөлігі ретінде бөлек ұйымдардың шоттар жоспарларын пайдалануды
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • 1. қорытындылау мен талдау қабілеттіліктері; 2. экономикалық мәселерді зерттеу үшін жүйелік тұрпаттар дағдылары; 3. қаржылық талдаудың экономикалық әдістерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • 1. экономикалық ой-қабілеттілігінің мәдениетін білу; 2. өзіндік творчестволық жұмыстың дағдыларын (экономикалық ақпараттарды жинауды, жүйелендіруді, ғылыми интерпретациялауды) және топта жұмыс істеуді үйрену; 3. өз ой топшылауын сауатты дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсыну, келісім таба алу және өз ойын коллектив ойымен салмақтау.
 • уметь организовать деятельность малой группы, созданной для разработки учетно-аналитического обеспечения конкретного экономического проекта
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдер алу машығын алады және білімін докторантурада жалғастырады. Кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылады
Негізгі әдебиет
 • 1. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептемелер туралы» ҚР Заңы, 2007 жылдың 28 ақпаны, № 234 – III (2014 ж. өзгертулер мен толықтырулармен). 2. Ұлттық қаржылық есептіліктің стандарты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы, 31.01.2013 ж., № 50. 3. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары (2013 ж. редакциясы) // www.minfin.kz 4. Бухгалтерлік есеп шотттарының үлгі жоспары: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы, 23.05.2007 ж., № 185. 5. Бухгалтерлік есеп жүргізу ережелері: 14.10.2011. № 1172. ҚР Қаржы Министрінің Жарлығы. 6. Мырзалиев Б. С., Әбдішүкіров Р. С. Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. – Алматы: Заң әдебиеті, 2006. – 281 с. 7. Нұрсеитов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп. - Алматы: LEM, 2009. – 280 б. 8. Оразбекұлы Б. Бухгалтерлік есеп және аудит негіздері. - Алматы: Экономика, 2011. – 409 б. 9. Төлешова Г.К. Дамыған қаржылық есеп. – Алматы: Экономика, 2005.
 • Национальный стандарт финансовой отчетности, утвержден Приказом Министра фи-нансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50
 • Международные стандарты финансовой отчетности ( ред. 2013 года) // www.minfin.kz
 • Финансовый учет на предприятии : учебник / К. К. Кеулимжаев [и др.]; под ред. Р. М. Рахимбековой. Изд. 2е, доп. и перераб. – Алматы : Экономика, 2005.- 281 с.
 • Баймуханова С. Б. Финансовый учет : учеб. пособие / С. Б. Баймуханова. – Алматы : Экономика, 2008. - 271 с.
 • Бухгалтерский учет и отчетность в системе GAAP / С. Н. Паленова, 2е изд. - М. : Дашков И.К., 2008. - 316 с.
 • Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях / Учебное пособие. - Алматы , TОО «Издательство LEM», 2009. – 444
 • Тулешова Г. К. Финансовый учет и отчетность в соответствии с международными стандартами. Учебное пособие. Алматы, 2005