Налоги и налоговая система Республики Казахстан

Сипаттама: Салық жүйесі әлеуметтік институт ретінде нарықтық экономиканы реттеуші рөл атқарады. Бұл пәнді оқу мақсаты ҚР Салық жүйесінің жұмыс істеу тәжірибесін оқып үйрену, салық заңнамасын тереңдете оқып үйрену, нақты салық түрлерін тәжірибелік есептеу дағдыларын меңгеру, салықтық әсер етудің түрлі құралдарын оқып үйрену болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Салық жүйесін құрудың теориялық аспектілері бойынша білімдер жиынтығының кешенін, салықтардың экономикалық мазмұнын ашуды, салықтар қағидалары мен қызметтерін, салықтар және Қазақстан Республикасының салық жүйесінің құрылу этаптарын және дамуын, еліміздегі салық реформасының негізгі тұжырымдамаларын көрсетеді.
Міндет
  • - Қазақстан Республикасының салық жүйесі туралы жалпы түсініктерінің болуы; - тәжірибеде қолдану мақсатымен салықтарды есептеу бойынша терең тәжірибелік дағдыларды алуы; - салықтық қатынастар жүйесін жетілдіру, шаруашылық қызметті тиімді ұйымдастыру, салық дисциплиналарын жоғарлату, салық салудың тиімді үйлесімділігіне жету мақсатында салық заңнамасын меңгеру; - салық салу аумағында қазіргі мәселелерді талдай білу және олардың шешімін таба білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білуі керек: - ҚР салық жүйесі қызметінің тәжірибесін; - ҚР салық заңнамасын; -салықтың нақты түрінің тәжірибеліе есебінің әдістемесін; - салық әсерінің инструменттерін. Түсінуі керек: - мемелекеттің салық саясатының мәнін, салықтардың негізгі түрлерінің экономикалық мазмұны мен ерекшеліктерін; - Қазақстан Республикасының салық жүйесінің даму тенденциялары мен өзекті проблемаларын.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • салықтың нақты түрлерінің есебін орындау үшін алған білімдерін интеграциялау; - салық әсерінің әр түрлі инструменттерін қолдану; - салық салуды үйлестіру; - жаңа жағдайларда салық салуды үйлестіру, аналитикалық шешімдер және басқарушылық міндеттер үшін салық заңнамасының маңыздылығын түсіне білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • – салық заңнамаларының нормаларын терең зерделеу негізінде бюджетпен есеп айрысудың қажетті ғылыми-негізделген формаларын таңдауға қабілеттілігі; - салық салудың үйлесімділігін таңдау аумағында күрделі және стандартты емес жағдайында шешім қабылдай білуі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • есептеу үрдісі және салық есебін жүргізу кезінде ақапарттық технологияларды қолдану және коммуникативтік есептерді шығару кезінде техникалық құралдарды қолдану қабілеттілігі; - кәсіптік пікір аламсу дағдысын алу және мәдениет аралық қарым – қатынас жасау қабілеттілігі; - әр түрлі ұйымдармен өндірістік қатынастарды жүзеге асыруда, соның ішінде мемлекеттік қызмет органдарында қызметті толық меңгеру қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - кәсіптік қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар және ситуацияларда икемділік және мобильділік, кәсіптік ортаға оңай бейімделу қабілеттілігі; - күнделікті кәсіптік қызмет және магистратурада білімдерін жалғастыру үшін қажетті, жаңа арнайы білім алулары; - жеке басының өсуіне және кәсіптік өсуіне тырысуы.
Негізгі әдебиет
  • 1. Салық кодексі 10 желтоқсан 2008ж. № 99-IV « Бджетке төленетін салықтар және міндетті төлемдер (Салық кодексі) (өзгертулері мен толықтыруларымен 01.01.2014 г), http://online.zakon.kz 2. Бурамбаева А. К. Налоги и налогообложение. Учебное пособие., Астана, 2010 г. 3. Нурумов А.А., Ержанов М.С. Финансовая отчетность казахстанских предприятий. Учебн.пособие. Алматы: Экономика, 2007 4.Нурумов А.А., Бекболсынова А.С. Налоги и налогообложение. Учебник., Астана 2009г. 5. Налоги. Учебник под редакцией Д.Т. Черника, М: Финансы и статистика, 2007 г. 6. Омирбаев С.М.., Нурхалиева Д.М., Омарова Ш.А.Налоги и налогообложение в Республике Казахстан.Учебник для Вузов – Астана ИД «Сарыарка», 2007 г. 7. Омирбаев С.М. Бюджетная система РК. Учебник для Вузов, Астана: ИД «Сарыарка», 2007 г. 8. Сигарев М.И. Налоги и налогообложение в Казахстане. Учебное пособие., Алматы, 2008 г. 9. Сигарев М.И.Финансовая система в экономике Казахстана: опыт и проблемы. Алматы: НИИЭАПКиРСТ, 2007 г. 16. 10. Худяков А. И., Бродский Г. М. Теория налогообложения: Учебное пособие. -Алматы:ТОО «Издательство «НОРМА-К».-2007, 392 с.