Технология и инструменты оценки персонала

Сипаттама: Пәнді оқу барысында адам ресурстарын басқару мәселелері, диагностика мәселелері, персоналды бағалау және дамыту әдістері қарастырылады. Пәнді оқыту мақсаты адам капиталының диагностикасы, персоналдың дамуын іскерлік бағалаудың қазіргі заманғы технологиялары бойынша теориялық және әдіснамалық білімдердің негіздерін беру болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер