Бизнес-статистика

Сипаттама: Пәні әр түрлi жаппай экономикалық және әлеуметтiк оқиғалар және қоғамдық өмiрдiң процесстерiн сапалы тарабынан бөлiнбейтiн байланыстағы сандық тарапқа үйретедi, оның даму заңдылығын, өзара байланыс және өзара ықпалын анықтайды, объектiнiң ағымдағы күйiн бағалау үшiн дәл қажеттi мәлiметтер бередi, сонымен бiрге, процесстердің және оқиғалардың даму болашағын болжайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Бизнес-статистика» курсының мақсаты қазiргi жиынтық әдiстерін білетін, отандық және халықаралық тәжiрибеде қабылданған статистикалық ақпаратты өңдеу және талдау, iс қағаздарды, есеп және санақты жүргiзетін мамандарды әзiрлеу болып табылады.
Міндет
  • - магистранттарды басқарудың сандық әдiстері және iскер санақ пен негізгі тапсырмалармен таныстыру; - статистикалық әдiстер кешенін меңгеруді бақылау, iскер санақтағы жаппай мәлiметтердi топтау; - іскер санақтағы және әлеуметтiк-экономикалық оқиғалар мен процесстердi сандық тарапынан сипаттайтын статистикалық шамалар жүйесiн игеру; - экономика салаларының әр түрлi зерттеулеріндегі статистикалық талдау әдiстерiн қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • экономиканың түрлі салаларын зерттеуде статистикалық талдаудың негізгі әдістері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • статистикалық әдістерді интуитивті және математикалық шешімдер арасындағы теңгерімде қолдану шектері туралы, сандық талдаудың маңыздылығы туралы түсінігінің болуы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • экономиканың түрлі салаларын зерттеуде статистикалық талдау әдістеріне негізді таңдау жасау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • пәннің түсінік аппараты
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • сандық ақпаратты компанияларда, оларды өңдеу және қолдану құралдарын пайдалану үрдістерінде
Негізгі әдебиет
  • 1 Закон Республики Казахстан от 19.03.2010 N 257-IV «О государственной статистике». 2 Агапова Т.Н. Методы статистического изучения структуры сложных систем и ее изменения. – М.: Финансы и статистика, 2006. 3 Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник /Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 228 с. 4 Герчук Я. П. Графические методы в статистике. – М.: Статистика, 2008. 5 Голуб Л.А. Социально-экономическая статистика. М.: Владос, 2011