Управление проектами в сфере digital

Сипаттама: Пәндерді оқу процесінде жобаларды басқару мәселелері мамандық бойынша басқа курстармен, инновациялық жобаларға тартылған инвестициялардың тиімділігін арттыру жолдары, бизнес-жоспарларды, желілік диаграммаларды және стратегиялық жоспарларды дамытумен танысу жолымен қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Кәсіпорынның инвестициялық қызметі саласындағы теориялық және қолданбалы кәсіптік білімдер мен дағдыларды игеру, осы саладағы басқару шешімдерін қабылдау.
Міндет
 • әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстың жобаларын басқарудағы негізгі тұжырымдамаларды және оның пайда болу себептерін қарастыру; - инновациялық және инновациялық жобалардың ерекшеліктерін зерттеу (атап айтқанда, әдістер мен жабдықтар, сондай-ақ инновациялық жобаларды басқару технологиялары және т.б.); - инвестициялық инновацияның негізгі міндеттері мен көздерін зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жаңа білімдер мен дағдыларды дербес сатып алу және пайдалану, сондай-ақ инвестициялық әдістерді қолдану және қаржылық шешімдерді негіздеу мүмкіндігі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Жобаны басқару талаптарын қанағаттандыратын теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру мүмкіндігі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Инвестицияны есептеу әдістерін қолдану және жобаны басқарудағы қаржылық шешімдерді ақтау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Техникалық-экономикалық негіздеме және жобаны басқару үшін түрлі көздерден ақпарат жинау мүмкіндігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігін есепке алу; • инвестициялық жобаларды тәуекелді талдау; • жобаны қаржыландыру қажеттілігін есептеу; • жобаны бюджеттеу; • инвестициялық жобаны іске асыру мониторингі.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Основные понятия в управлении проектами.
 • Исторические аспекты управления проектом
 • Управление инновациями: содержание, принципы, функции, субъекты
 • Инвестирование инновационных проектов
 • Сущность бизнес-планирования инновационного проекта.
 • Экспертиза и оценка инвестиционного проекта
 • Основы управления проектом. Виды деятельности на предприятии.
 • Команда проекта. Субъекты управления.
 • Функциональные проблемы управления проектами и их решения.
 • Управление коммуникациями проекта
 • Способы и источники финансирования инвестиционного проекта.
 • Управление рисками проектов. Качественный и количественный анализ проектных
 • Сетевое представление проекта.
 • Управление ходом работ и календарное планирование с использованием программы MS Project
 • Календарное планирование проекта
Негізгі әдебиет
 • 1. Гранецкий В.Н., Рахимбердинова М.У, Казыкенов А.Ж. Практикум по управлению проектами. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2018. – 152 с
 • 2 Волков И.М., Грачев М.В. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 495с.
 • 3 Гранецкий В.Н., Слонец И., Жакенова Г.И. Управление проектом. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014. – 127 с.
 • 4 Максимов В.Ф. Инвестирование. : Учеб. пособие для вузов. – М: «МЭСИ», 2010. – 85с.
 • 5 Мазур Н.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. М.: 2008– 600с.
 • 6 Масловский, В. П. Управление проектами. Электронный учебно-методический комплекс. 2007г.
Қосымша әдебиеттер
 • 1. Гончаренко Л.П., Филин С.Д. Риск – менеджмент: Учебное пособие – М: КНОРУС, 2016. – 216с.
 • 2. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Конспект лекций. – СПб.: Изд – во Михайлова В.А., 2009. – 172с.
 • 3. Балабанов И.Т. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.14.
 • 4. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебник - Киев: “АДЕФ-Украина”, 2004.- 145с.
 • 5. Суров С.Ю., Сурова Н.Ю. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М: «Приор-издат», 2004. – 144с.
 • 6. Чернов В.А. Инвестиционная стратегия: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 158с.