Международный менеджмент

Сипаттама: Пәнді оқу барысында әр түрлі елдердің іскерлік мәдениеті, іскерлік серіктестікке, соның ішінде бизнес-үдерістерге әсері қарастырылады. Бизнесті басқарудың тиімділігін есептеу және әр түрлі деңгейдегі менеджерлердің өз қарамағындағы және серіктестерінің мінез-құлқының ұлттық-мәдени ерекшеліктерін, сондай-ақ олардың бизнесі жүзеге асырылатын елдердің ерекшеліктерін сауатты пайдалануы есебінен арттыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мәдени айырмашылықтарды түсіну, әр түрлі елдің өзара қарым-қатынастарының ерекщеліктері, Кросс-мәдени контексттегі даулы оқиғаларды жағдайларды болдырмау және сараптамалау жүргізуде құзыретке ие болу.
Міндет
  • Көпұлтты қоғамның әлемдік тарихи үрдісінің әр түрлі этаптарындағы негізгі және жалпылама дамуын ұғыну.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Мәдениеттің өзара әсер ету ерекшеліктерін, кросс-мәдени байланыс компонентін қазіргі этаптағы және оңтайландыру жолындағы кросс-мәдени менеджменті негізгі мәселелерін, мәдениет аралық біліктіліктің қалыптасу тәсілдерін зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көпұлтты қоғамның әлемдік тарихи үрдісінің әр түрлі этаптарындағы негізгі және жалпылама дамуын ұғыну.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Отандық және халықаралық бизнес саласындағы үрдістер мен құбылыстардың күрделі объектелеріне жүйелік ахуалдың сараптамасын жүргізе білу қажет.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коммуникативті мүмкіндіктерге әлеуметтік – психологиялықсараптама жүргізу, тілдесу үрдісін бағдарламалау, тілдесу процестері және коммуникативті жағдайларды әлеуметтік – психологиялық басқару.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оқу қабілетін дамыту, әр түрлі қайнар көздерінен ақпаратты іздеу және сараптама жүргізе білу, мәселелерді шешу; зерттеушілік қабілетті қалыптастыру
Негізгі әдебиет
  • Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представителями других стран и культур: Учеб.пособие. – М.: Дело, 2009 Симонова Л.М., Стровский Л.Е. Кросс-культурные взаимодействия в международном предпринимательстве. Учебное пособие для Вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 189 с. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. – Дело, 2010