Интеллектуальные аналитические системы

Сипаттама: Шешімдерді қабылдауды қолдаудың жүйелерінің берілгендері және модельдері (ШҚҚЖ). ШҚҚЖ интеллектуалдық деректерді талдаудың орны және рөлі. ИДТ есептері. Ақпараттық белгілер жүйенің іздеу алгоритмі. Объект-белгі матрицасы және оның статистикалық сипаттамалары. Деректерді сығу мәселелері. Түрлі типті деректер және оның өңдеу әдістері. Логикалық заңдылықтарды іздеу. ШҚҚЖ есептерге қолданылатын ИДТ ннструменталды құралдары. ШҚҚЖ заманауи ақпараттық технологиялары және ИДТ дамыту бағыттары.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Магистранттарды түрлі өнеркәсіптік ұйымдарда немесе мемлекеттік органдар қызметінде кәсіпорының стратегиялық басқару және басқару шешімдерін қабылдауды кәсіби байланыстарды жүзеге асыру үшін ұйымдастыру-басқару қызметіне дайындау.
 • Магистранттарды математикалық және компьютерлік моделдеудің, есептеу математикасының және информатиканың қолданбалы мәселелерді шешуінде кәсіби және ғылыми қызметтерге дайындау.
Міндет
 • Магистранттарда интеллектуалды деректердің талдау жүйесінде (ИДТЖ) қолданылатын әдістерді, әдістеме және алгоритмдерді түсіну үшін қажетті білім мен дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ, білімнен негізгі әдістерін алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Интеллектуалды талдау әдістерін жүзеге асыру үшін арнайы қолданбалы бағдарламаларды білу
 • Деректерді интеллектуалды талдау әдістері мен шешімді қабылдауды қолдау жүйелерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бизнес-аналитика және ғылыми зерттеулер облысында қолданбалы есептерді шешу мен талдауда Data Mining технологиясын, интеллектуалды талдау әдістерін қолдануды үйрену
 • Әртүрлі кәсіби қызмет сферасында тура, кері есептерді шешу, заманауи математикалық әдістерді: деректерді өңдеу және талдауды қолдана алу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Стандартты емес есептерді шешу тәсілдемелері туралы түсінік және жаңа ерекше идея мен жобалау әдістерін іздеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Интеллектуалды талдау облысында ағылшын тіліндегі интерфейсті қолданбалы бағдарламалық өніммен жұмыс істей алу, кәсіби ағылшын тілін білу, АКТ бойынша әдебиеттерді оқып, аудара алу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оқуды жалғастыруда және кәсіби сферада жаңа білімді алу дағдыларына ие болу
Негізгі әдебиет
 • Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс (+CD).. — СПб: Изд. Питер, 2001. — 368 с.
 • Барсегян А.А., Куприянов М.С., Стапаненко В.В., Холод И.И. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining.- СПб.: БХВ-Петербург, 2004.-336с.: ил.
 • Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям (+ СD).. — СПб: Изд. Питер, 2009. — 624 с
 • Чубукова И. А. Data Mining: учебное пособие. — М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2006. — 382 с.