Научно-исследовательская работа магистрантов, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

Сипаттама: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмысын, ғылыми-зерттеу практикасын, ғылыми-өндірістік практикасын және магистрлік диссертацияны дайындауды қамтиды.

Кредиттер саны: 15

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері

Мақсат
  • Өзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, оның нәтижесі магистрлік диссертацияны жазу және табысты қорғау, сондай-ақ ғылыми ұжым құрамындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары болып табылады.
Міндет
  • Магистранттардың оқу барысында алған теориялық және практикалық білімдерін кеңейту және бекіту, таңдалған магистрлік бағдарлама бойынша практикалық дағдыларды меңгеру және жетілдіру, болашақ кәсіби қызметке дайындық.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Нақты ғылыми бағыттардың теориялық немесе қолданбалы міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін ғылыми негізделген теориялық және (немесе) эксперименттік нәтижелерді білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін және алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, деректерді өңдеу және интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін және алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, теориялық тәсілдер туралы білім жиынтығын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқу нәтижесінде магистрант терең кәсіби даярлықты тасымалдауды ұйымдастыру, қоймалау, жабдықтау және тарату бойынша жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қазіргі заманғы деңгейде қолдана және жүзеге асыра білумен ұштастыруы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нақты ғылыми бағыттардың теориялық немесе қолданбалы міндеттерін шеше білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 ГК РК 08-2009 Государственный Классификатор Республики Ка-захстан. Классификатор специальностей высшего и послевузов-ского образования Республики Казахстан. 2 ГОСО РК 7.09.047-2008 Послевузовское образование. Магистра-тура. Специальность 6N0713 - Транспорт, транспортная техника и технологии. 3 ГОСО РК 5.04.020-2008 Система образования Республики Казах-стан. Правила выполнения дипломной работы (проекта) в высших учебных заведениях. Основные положения. 4 ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.