Медицинская и биологическая физика

Сипаттама: Бұл пәнде биологиялық физика негіздері оқытылады. Медициналық-биологиялық деректерді математикалық өңдеу. Медициналық физика негіздері.Биомеханика, биоакустика және геодинамика негіздері. Биологиялық ұлпалардың механикалық қасиеттері.Биомембраналардың физикалық және динамикалық қасиеттерін зерттеу және мембраналық құрылымдар арқылы заттарды тасымалдау процестерін модельдеу. Сондай-ақ медициналық аппаратураның төзімділік принциптерін зерделеу үшін қажетті материалды қамтиды

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді меңгеру нәтижелері қолданылуы мүмкін кәсіби қызмет саласы – азаматтардың денсаулығын қорғау. Пән бағдарламасын меңгерген бітірушілердің кәсіби қызметінің объектісі-азаматтардың денсаулығын сақтауға жағдай жасауға бағытталған құралдар мен технологиялардың жиынтығы.Пәнді игерудің мақсаты-биологиялық жүйелерде физикалық заңдардың пайда болу ерекшеліктерін терең білуді, медициналық ап-паратураның құрылысы мен жұмысын түсінуді қамтамасыз ету. Осы мақсатқа қол жеткізу кәсіби қызметтің мынадай міндеттерін шешуге бағытталған
Міндет
  • Пәнді игерудің міндеттері: адам ағзасының қызмет ету негізінде жатқан маңызды процестердің физикалық және биофизикалық механизмдерінің молекулалық деңгейінде оқыту; адам ағзасына физикалық факторлардың әсер етуінің бастапқы әсерлерін зерттеу; ағзада өтетін процестерді түсіндіру үшін физикалық заңдарды қолдану; медицинадағы диагностика мен терапияның заманауи физикалық әдістері мен ғылыми зерттеулер туралы түсінік алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • -физикалық факторлардың ағзаға әсер етуінің биофизикалық механизмдері; - медициналық аппаратураның жұмыс істеуінің физикалық негіздері; - аспаптармен жұмыс істеу кезіндегі физикалық зертханадағы қауіпсіздік техникасы ережелері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - нақты физикалық жағдайларды ескере отырып, зерттеу мәселесін, мақсатын және міндетін қоя білу;- осы жағдайларда оңтайлы шешімдер қабылдау үшін алынған ақпаратты дұрыс түсіндіре білу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - медицинадағы физикалық және биологиялық заңдардың тереңдігі мен күрделілігін, микро және макромирдегі құбылыстардың ортақтығы мен өзара байланысын түсіну; - пәнаралық тақырып бойынша команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеуге, командада көшбасшы болуға дайын болу; - кәсіптік қызметтің барлық кезеңінде өз бетінше оқыту және біліктілікті арттыру қажеттілігін түсіну.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • командада жұмыс істеу үшін қажетті коммуникациялық қабілеттерін дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - Медициналық және биологиялық физика саласында кәсіби білім беру қабілеті; - адам қызметінің басқа салаларында Медициналық және биологиялық физиканың идеялары мен әдістерін қолдануға дайындығы.
Негізгі әдебиет
  • 1. Ремизов А.Н. Сборник задач по медицинской и биологической физике [Текст] : учеб-ное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по медицин-ским специальностям : [гриф] МО РФ / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина. - 4-е изд., сте-реотип. - М. : Дрофа, 2010. 2. Физика и биофизика [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. Ф. Антонов [и др.] ; под ред. В. Ф. Антонова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 3. Ратыни А.И. Основы биофизики. Ч. 1: учебное пособие/ А. И. Ратыни, Г. Ф. Габдулса-дыкова.- Иваново, 2013. 4. Ратыни А.И. Основы молекулярной биофизики. Элементы термодинамики биологиче-ских систем [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие для студентов ме-дицинских вузов : [гриф] / А. И. Ратыни, Г. Ф. Габдулсадыкова. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 5. Ратыни А.И. Биологические мембраны [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] / А. И. Ратыни, Г. Ф. Габдулсады-кова. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). ЭБС: 6. Антонов В. Ф. Физика и биофизика : учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 1. Е.В. Греков. Математика. Учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2015. Доступ: http://www.studmedlib.ru 2. В.Н. Федорова, Е.В. Фаустов. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с за- дачами: учебное пособие. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2010. Доступ: http://www.studmedlib.ru 3. В.Ф. Антонов, Е.К. Козлова, А.М. Черныш. Физика и биофизика. Учебник для студен- тов медицинских вузов. М., ГЭОТАР-Медиа, 2014. Доступ: http://www.studmedlib.ru, http://6years.net/?do=static&page=Biofizika. 4. А.Н. Ремизов. Медицинская и биологическая физика: учебник. М., ГЭОТАР-Медиа, 2012. Доступ: http://www.studmedlib.ru 5. А.Н. Ремизов, А.Г. Максина. Медицинская и биологическая физика: сборник задач. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2012. Доступ: http://www.studmedlib.ru