CAD-CAM системы в аддитивных технологиях

Сипаттама: Аддитивті өндірісте жобаны іске асырудың барлық кезеңдері бірыңғай технологиялық тізбекте болады, онда әрбір физикалық операция цифрлық CAD/CAM-жүйеде орындалады. Зерттеу барысында заманауи интеграцияланған АЖЖ (CAD/CAM) тағайындалуы, қолданылу саласы және жіктелуі қарастырылады. Қазіргі CAD-модульдердің тағайындалуы мен құрамы. CAD-модульдермен шешілетін функционалдық есептер. Қазіргі CAD-модуляциялардағы жобалау технологиялары. CAD/CAM жүйелерін қолдану.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Негізгі функционалдық мүмкіндіктері мен қазіргі CAD / CAM құру және қолдану ерекшеліктері - жоғары технологиялық жүйелерді жобалау және CAD/CAM-жүйелерінің көмегімен өнім шығару
Міндет
  • Нақты инженерлік міндеттерді шешу үшін қажетті ғылыми-техникалық ақпаратты іздеуді дербес жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • әдістемелік және нормативтік талаптарға сәйкес жобалау-конструкторлық құжаттаманы әзірлеу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Материалдар мен бұйымдарды және олардың беріктігін, термодинамикалық, электромагниттік және т. б. есеп айырысу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • мақсаттарды анықтау, жобалау міндеттерін қоюды жүзеге асыру, техникалық тапсырманы жобалау жұмыстарын орындау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Материалдарды компьютерлік моделдеу бойынша шолу жасау үшін деректерді жинау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бөлшектерді жобалау және олардың беріктігін есептеу үшін CAD және CAE бағдарламалық өнімдерінде (FreeCAD және LISAFEM) жұмыс істей білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Должиков В.П. Программирование и наладка на обработку заданной детали фрезерного станка CONCEPT MILL 155 с устройством ЧПУ SINUMERIK 840D. Ч.3. Наладка станка и изготовление заданной детали. / Методические указания к лабораторной работе по дисциплинам «Технология автоматизированного производства» и «Спецкурс технологии машиностроения» по профилю «Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов». – Томск, 2011. – 13 с. 2. Каталог САПР. Программы и производители. 2011-2012 / Под ред. Латышева П.А. – Солон-пресс, 2011. – 736 с. 3. Введение в современные САПР. Курс лекций. / Малюх В. – ДМКпресс, 2014. – 192 с. 4. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAМ система. / Теверовский А.В., Ловычин А.А. – ДМК-пресс, 2012. – 280 с. 5. Новые возможности КОМПАС-3D V13. Самоучитель. / Герасимов А., 2012. – 288 с. 6. SolidWorks 2011 на примерах. / Дударева Н.Ю., Загайко С.А., BHV, 2012. – 496 с