Основные принципы современной физики

Сипаттама: Тантал, ниобий және бериллий өнімдерінің өнеркәсіптік өндірісінің соңғы сатысында процестерді физикалық түсіну: металды (илемдеу, сызу, соғу, штамптау, басу және т.б.) және термиялық өңдеуді (температура, рекристаллизация, қартаю және т.б.) ). Аталған дәріс курсы дислокация теориясы тұрғысынан металдардың атом-кристалдық құрылымы, торлы ақаулардың классификациясы, деформация, қатаю және жұмсарту механизмдері қарастырылады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Тантал мен бериллийді термо-механикалық өңдеу технологиясын дайындау барысында қажетті дайын өнімдердің құрылымы мен механикалық қасиеттерін қалыптастыру үрдістері туралы студенттерде тереңдетілген физикалық көзқарастар қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстанның атом өнеркәсібі кәсіпорындарында өнім сапасын басқару.
Міндет
  • - металдардың құрылымы мен қасиеттерін қалыптастыратын физикалық заңдылықтарды зерттеу: атомтық-кристалдық құрылымы, кристалдық тордың ақаулығы, деформация, нығайту, жұмсарту механизмдері; - металдарды физикалық зерттеудің заманауи әдістерімен танысу (растрлық электронды микроскопия, микроталдау, рентгендік дифрактометрия); - металдардың микроқұрылымы мен механикалық қасиеттерін бағалау әдістерін зерттеу; - зерттелетін саланың білім мен техникасының кәсіби терминологиясын меңгеру; - дайын өнімді аттестациялау әдістерімен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қазіргі заманғы физиканың жаңа әдістерімен танысу, жаңа принциптерді білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаратылыстану ғылымдарының негізгі заңдарын, математикалық талдау мен модельдеу әдістерін, нысандарды және технологиялық үрдістерді моделдеу мақсатында кешенді инженерлік қызметтегі теориялық және тәжірибелік зерттеулердің негіздерін қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ғылыми-зерттеу дағдыларын меңгеру: өндірістік және зерттеу жұмыстары кезінде туындайтын шешуі қиын мәселелерді уақытылы анықтау, оларды шешудің ұтымды жолдарын қарастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • топтың құрамы немесе топ жетекшісі ретінде тиімді жұмыс жасау, жұмыс нәтижесі үшін жауапкершілікті көрсету және кәсіби мәселелерді шешу үшін ақпаратты алу, өңдеу және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін пайдалана отырып зерттеуді жүргізудің үздік әдістерін жетілдіру және енгізу, техника мен технологияларды жетілдіруге арналған зерттеулерге ұтқырлық және сезімталдық таныту
Негізгі әдебиет
  • 1 Физическое металловедение спеченных материалов/Сырнев Б.В. –ВКГТУ. ISBN 976-601- 208-088-9/ 2012. – 197с. 2 Белоус М.В. Физика металлов: Учеб. пособие для вузов/ М.В.Белоус, М.П.Браун. – Киев: Вища. шк., 1986. – 344 с. 3 Гуляев А.П. Металловедение: Учеб. пособие для втузов/ А.П.Гуляев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1986. – 542 с. 4 Бернштейн М.Л. Механические свойства металлов: Учеб. для вузов/ М.Л.Бернштейн, В.Займовский. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1979. – 495 с.: ил. – Библиогр. в конце гл. 5 Бобылев А.В. Механические и технологические свойства металлов: Справочник/ А.В.Бобылев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1987. – 208 с.: ил. – Библиогр.: с.203-205. 6 Металловедение /Б. Сырнев: Методические указания к лабораторным работам. ВКГТУ. 2010г. 45с. 7 Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия: Учеб. для вузов/ Я.С. Уманский, Ю.А. Скаков, А.Н. Иванов, Л.Н. Расторгуев. – М.: Металлургия, 1982. -631 с