Энергосберегающие технологии в теплоэнергетике

Сипаттама: Келесі сұрақтарды зерттеу қарастырылған: Қазақстанның энергетикалық саясатының негіздері, өндіріс кезіндегі энергияны және ресурстарды сақтау, энергияны тасымалдау және қолдану, энергоресурстарды есепке алу және оларды кәдеге жарату, энергетикалық тексерулерді ұйымдастыру, электрлік және жылу жылу энергиясының автоматталған есепке алу жүйелері, іс-шаралардың энергия тиімділігін арттыру іс-шараларын дәлелдеу үшін технико-экономикалық

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты: өнеркәсіптік жылу энергетикасында және жылу техникасында энергияны сақтау негіздерін және энергияны өндіргенде, тасымалдағанда және тұтынғанда қолдану тиімділігінің кешенді технико-экономикалық талдау әдіснамасын зерттеу
Міндет
  • Пәнді зерттеу міндеттері: курсты оқу барысында білім алушылар өнеркәсіптік жылу энергетикалық объектілері, олардың жұмыс істеу қағидалары туралы түсінік алу керек, жылу энергетика және жылу технологияның негізгі энергия көздерін зерттеу керек, энергияны сақтау негіздерімен және оны өнеркәсіптік мекемелерде даму келешегімен танысу керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, технкалық сипаттамасын,
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңа жобаларды жасау және қолдана білу және энергия үнемдеуде инновациялық жоба жасу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жылуэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • кешенді ғылыми зерттеуге қатысты интернационалдық және халық аралық пәндер бойынша кешенді есептерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую экономику – Алматы: Гылым, 2002г. 2. Промышленные ТЭС Баженов М.М., Богородский А.С. / под ред. У.Я. Соколова, М.: 1979г. – 296 с 3. Козин В.Е. и др. Теплоснабжение, М.: 1980 г. – 408 с 4. Соколов У.Я. Теплофикация и тепловые сети, М.: 1999 г. – 369 с 5. Чичков В.В., Ипполитов В.А. Источники энергии, теплотехнологии и теплотехнические характеристики органического топлива – М.: Издательство МЭИ, 1990 г – 64 с