Физика реальных газа и жидкости

Сипаттама: Пән нақты газдар мен сұйықтықтардың қасиеттерін, газдар мен сұйықтықтардың нақты қасиеттерінің идеалдыдан ауытқу себептерін қарастырады. Макропараметрлердің кең аймағында тасымалдау процестерінің ерекшеліктері. Газдар мен сұйықтықтардың нақты қасиеттерін анықтау әдістері

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Нақты жылу энергетикалық процесстердегі біртексіз орталарда ағын мен бағытын өзгерту коэффициенттерінің мәнін алуға мүмкіндік беретін әдістерді қолдану
Міндет
  • Ұсынуды құрастыру: - заттардың нақты қасиеттерін анықтаудың есептік сызбалары және сипаттаудың қазіргі заманғы үлгілері жөнінде - жылу масса бағытын өзгерту құбылыстары мен феноменологиялық заңдылықтар негізінде жылу техникалық процесстерді үлгілеу тәсілдері жөнінде
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • реалды жылу энергетикалық процесстер мен жүйелерді үлгілеу технологиясы мен үлгі сипаттамасын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • өңдеудің математикалық әдісін қолдану, ғылыми және кәсіби зерттеу анализ және синтезінің ұортындыларың өңдеу және қосылқа зертеулер;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ғылыми және қосалқы зерттеулер жүргізу және реалды газ бен сұйықтын болжауды үйрену
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • уметь оценивать результаты научных и прикладных исследований поведения и прогнозирования реальных газа и жидкости
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті және инновациялық ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешімің таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие. - Л.: Химия, 1982. - 592 с. 2. Мейсон Э., Сперлинг Т. Вириальное уравнение со-стояния. - М.: Мир, 1972. – 280 с. 3. Теплофизические свойства технически важных га-зов при высоких температурах и давлениях: Справоч-ник / В.Н. Зубарев, А.Д. Козлов, В.М. Кузнецов и др. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 232 с. 4. Робертс Дж. Теплота и термодинамика / Пер. с англ.; под ред. проф. М.П. Вукаловича. - М-Л.: ГИТТЛ, 1950. - 592 с. 5. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. - М.: Наука, 1972. - 720 с.