Техническая термодинамика в промышленности

Сипаттама: Термодинамиканың негізгі сипаттамалық атқарымдары мен олардың қасиеттері. Ішкі энергия, энтальпия және энтропия үшін дифференциалды теңдеулер. Күрделі жүйелердің термодинамикалық тепе-теңдік шарттары. 2 түрдегі фазалық ауысулар. Реакциялардың жылу нәтижелері және олардың температура мен заттың агрегаттық күйінен тәуелділігі. Химиялық потенциал. Теңдеу және реакция шамасы. Химиялық айналдырулар. Гиббс-Гельмгольц тендеілері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Магистрантты жылу энергетикалық және жылу технологиялық қондырғылар мен жүйелерді жобалау, зерттеу және пайдалану мәселелерін шешуге, энергияны қайта құру сызбасының тиімділігін талдауға, энергияны өндірудің жаңа тәсілдерінің келешегін бағалауға, жаңартпалық зерттемелерді практикаға енгізуге дайындау
Міндет
  • - нақты термодинамикалық жүйелердегі күйлер мен процесстерді сипаттауларға статистикалық және термодинамикалық әдістерді қолдану шарттарын ұсынуды құрастыру
  • - жылу энергетика және жылу техника мәселелерін зерттеуге және практикалық мәселелерді шешуге зерттелетін әдіістерді қолдану мүмкіндігін ұсынуды құрастыру
  • - жүргізілген талдаулар негізінде дұрыс қорытындыларды құрастыру үшін, алынған нәтижелерді талдап қорытумен, термодинамиканың математикалық аппаратын қолданумен жылу технологиялық және энергетикалық қондырғыларда өтетін процесстерді талдау үшін білімді игеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • жана жылу технологияларында техникалық термодинамиканың әдістерін қолдана білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • техникалық термодинамика әдістері негізінде жылу технологиялық оңтайландыру есептерін шешу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жылуэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу,
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • техникалық термодинамикаға қатысты интернационалдық және халық аралық пәндер бойынша кешенді есептерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті және инновациялық ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешімің таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 В.А. Кудинов, Э.М. Карташов «Техническая термодинамика»- М.: Высшая школа, 2000. Теплотехника/Баскаков А.П. и т.б.-Москва, 1982г. 2 Техникалық термодинамика және жылуберу/ Нащокин В.В.- Москва, 1981ж. 3 Теплотехника/ Хазен М.М. п/р Матвеева Г.А.- Москва,1981г. 4 М.П.Вукалович и И.И.Новиков «Техническая термодинамика», М.: «Энергия»,1968г. 5 Б.Н.Юдаев «Техническая термодинамика и теплопередача» - М.: Высшая школа, 1988г. 6 В.А.Кириллин, В.В.Сычев, А.Е.Шейндлин «Техническая термодинамика», М.: Энергоиздат, 1983г. 7 «Техническая термодинамика» под редакцией Крутова, учебник для вузов. М.: Высшая школа,1987г. 8 Кириллин В.А. және Техникалық термодинамика.- Москва,1979г. 9 Сборник задач по технической термодинамике: учеб. пособие для вузов, 10 Теплотехнический справочник, т.1,2 под редакцией В.Н.Юренева, П.Д.Лебедева, М.: Энергия, 1976г. 11 В.В.Нащокин «Техническая термодинамика и теплопередача», - М.: Высшая школа, 1980г.