Планирование эксперимента

Сипаттама: Эксперимент жоспарлау әдістер. Мәселе қойылуы, нәтижелерді ұсыну. Бірфакторлы, толық факторлы және бөлшек факторлы тәжірибелердің жоспары. Өлшеу, өлшеу құралы , қателер теориясы, ықтималдық теориясы және математикалық статистиканың арнайы мәселелері Электро, жылу энергетикасындағы тәжірибелік әдістерді оқып үйрену сұрақтары, Электро, жылу энергетикасындағы тәжірибелік зерттеулер

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • ғылыми және техникалық дамуға техникалық өлшеулер мен тәжірибелік зерттеулердің рөлі , тәжірибелік зерттеулердің қазіргі заманғы жетістіктер аясында жоспарлау, тәжірибелік мәліметтерді өңдеу әдістері, тәжірибелік зерттеулердің алгоритмдері мен бағдарламалық қамтамасыз ету, ғылыми және техникалық зерттеулерді оңтайландыру және автоматтандырудағы магистранттың түсініктерін қалыптастыру
Міндет
 • - мақсаттарды қалыптастыру мен тәжірибелік зерттеулердің жоспарын таңдау
 • - тәжірибелерді орындау үшін оңтайлы жағдайларды іздеу және осы мақсатқа қол жеткізу үшін қажетті тәжірибелерді орындау жағдайлары мен санын анықтау
 • - сынақ, өлшеу алгоритмдерін, деректер жинау, тәжірибелерді басқару және аспаптар , деректерді мұрағаттау , деректерді талдау мен есептеме издестіру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Энергетикада тәжірибе жоспарлауда ғылыми-техникалық дамуды, негізгі түсініктер мен тәжірибе жоспарлау әдістерін білу
 • қазіргі заманғы тәжірибенің әдіснамалық негізін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Тәжірибені жүзеге асыру және бағалау үшін жоспарлау, ғылыми және кәсіби зерттеулер нәтижелерін өңдеу, талдау және синтез, математикалық әдістерді пайдалана алу
 • Тәжірибе үшін технологиялық шешімдерді әзірлеу және қолдану мүмкіндігі болуы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Дұрыс нақтылау және түзету мақсатында эксперимент нәтижелерін интерпретациялау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Күрделі көпфакторлы тәжірибе қойылғанда бірлесіп жұмыс істеуге дайын болу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
 • Негізгі әдебиеттер: 1 Никифоров А.Д., Башева Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая школа, 2002. – 422 с.; 2 Белосельский Б.С. Технология топлива и энергетических масел: Учебник для вузов. – М.: МЭИ, 2003. – 340 с. ; Қосымша әдебиеттер: 1 Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф.. Планирование эксперимента. – Минск: БГУ, 1982.; 2 Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. – М.: Высшая школа, 1985.; 3 Хартман К. и др. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – М.: Мир, 1977.; 4 Химельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. – М.: Мир, 1972.; 5 Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - М.: Мир, 1987.; 6 Ермаков С.К. Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального эксперимента. - М.: Наука, 1987.; 7 Круг Г.К. и др. Планирование эксперимента в задачах нелинейного оценивания и распознавания образов. - М.: Наука, 1981.; 8 Фарзоне Н.Г., Ильясов Л.В., Азим-Заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: Учебник для студентов вузов. - М.: Высшая школа, 1989. – 456 с.; 9 Капиев Р.Э. Измерительно-вычислительные комплексы. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 176 с.; 10 Кушковский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений: Учебное пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. – 448 с.