Дополнительные главы технической термодинамики

Сипаттама: Пән жылу және масса алмасудың арнайы мәселелерін қарастырады. Жылу және масса алмасуды интенсификациялау әдістері. Күрделі жүйелердің термодинамикалық тепе-теңдік шарттары. біртекті емес процестер мен ашық жүйелердің термодинамикасы, Онзагер арақатынасы, жану процестерінің термодинамикалық сипаттамасы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жобалау мәселелерін шешуге, жылуэнергетикалық және жылутехнологиялық қондырғыларды пайдалану және зерттеуге, энергияның өзгеру сызбанұсқасының тиімділігін талдауға, энергияны болашақта жаңа өндіру тәсілдеріне баға беруге, іс-тәжірибеге инновациялық жобаларды енгізуге магистрантты дайындау
Міндет
  • статистикалық жане термодинамикалық аппараттың сипаттамасын және термодинамикалық жүйелердің талдау күйін, оларда болатын үдеріс ұғымын қалыптастыру
  • негізгі заңдарды, термодинамикалың принциптерін және әдістерін, әртүрлі энергия көздерінің термодинамикалық негіздерін білу
  • әдістерді тандау және термодинамикалық талдау түрлерін негіздеуді, тепе-тең және айнымалы жүйелердің термодинамикалық сипаттамаларын есептеуді білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • жылу электр процестер мен жүйелерді термодинамикалық сипаттамалары негізінде термодинамикалық сипаттайтын модель және модельдеу технологиясын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • термодинамикалық процестер мен жүйелерді, ғылыми және кәсіби зерттеулер нәтижелерін өңдеу, талдау және синтез математикалық әдістерді пайдалана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • термодинамикалық зерттеу және олардың жүйелерінің сипаттамалары үшін жылуэлектр жүйелерінің техникалық жобаларын әзірлеу және іске асыру, техникалық термодинамика нақты тапсырмалары мен мақсаттарын тұжырымдау, термодинамикалық жүйелердің оңтайландыру критерийлерін қолдану, жаңа нәтижелерін өңдеу, қорытынды жасау, қазіргі заманғы компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жұмыс істеу дағдыларына ие болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жылуэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, жылуэнергетикалық жүйелерінің қауыпсіздігі мен оңтайлылығына термодинамика позтциясынан баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды термодинамика негізінде қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 В.А. Кудинов, Э.М. Карташов «Техническая термодинамика»- М.: Высшая школа, 2000. 2 Теплотехника/Баскаков А.П. и т.б.-Москва, 1982г. 3 «Техническая термодинамика» под редакцией Крутова, учебник для вузов. М.: Высшая школа,1987г. 4 Теплотехника/ Хазен М.М. п/р Матвеева Г.А.- Москва,1981г. 5 Б.Н.Юдаев «Техническая термодинамика и теплопередача» - М.: Высшая школа, 1988г.