Рабочие тела в теплоэнергетических процессах

Сипаттама: Пән келесі негізгі сұрақтарды қарастырады: жұмыс денесінің күй теориясы, Нақты газдардың күй теңдеуі, сұйықтықтың күй теңдеуі, қатты дененің күй теңдеуі, жұмыс денесінің, газ бен сұйықтықтың нақты қасиеттерін анықтау әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Жобалау мәселелерін шешуге, жұмыс денеінің қасиеттерін ескере отырып жылуэнергетикалық және жылутехнологиялық қондырғыларды пайдалану және зерттеуге, энергияның өзгеру сызбанұсқасының тиімділігін талдауға, энергияны болашақта жаңа өндіру тәсілдеріне баға беруге, іс-тәжірибеге инновациялық жобаларды енгізуге магистрантты дайындау
Міндет
 • -өндірістегі ғылыми- техникалық мәселелер мен ауқым, бағыттар, келешек түсінігін қалыптастыру және энерго тасымалдауыштарды тарату мен олардын жетілдіру бағыттары
 • - дайындықтың негізгі әдістері, суды қазіргі жылу технологиясында қолдану және тазарту түсініктерін қалыптастыру
 • - қайталама энергетика ресурстарын , бейдәстүрлі жаңартылатын энергия көздерін пайдалану бағыты мен ауқымын зерттеу
 • - өндірісінде пайдаланылатын жылу тасымалдағыш сипаттамаларын есептеу әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын үрдістер мен қондырғылар жылуэнергетикалықзаманауи жылутехнологиясының әдістемелік негізін білу,
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • өңдеудің математикалық әдісін қолдану, ғылыми және кәсіби зерттеу анализ және синтезі;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жылуэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жылуэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, жылуэнергетикалық жүйелеріқауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
 • 1. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие. - Л.: Химия, 1982. - 592 с. 2. Мейсон Э., Сперлинг Т. Вириальное уравнение со-стояния. - М.: Мир, 1972. – 280 с. 3. Теплофизические свойства технически важных га-зов при высоких температурах и давлениях: Справоч-ник / В.Н. Зубарев, А.Д. Козлов, В.М. Кузнецов и др. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 232 с. 4. Робертс Дж. Теплота и термодинамика / Пер. с англ.; под ред. проф. М.П. Вукаловича. - М-Л.: ГИТТЛ, 1950. - 592 с. 5. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. - М.: Наука, 1972. - 720 с. 6. Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. –М.:ИЛ,1961.-930с. 7. Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теория неоднородных газов. –М.:ИЛ,1960.-510с. 8. Системы солнечного тепло- и хладоснабжения / Под ред. Э.В. Сарницкого. - М.: Стройиздат, 1990. – 328 с. 9. Борисова Н.Г. Энергосбережение и использование нетрадиционных источников энергии: Конспект лекций. – Алматы: АИЭС, 2003. – 76 с.