Современные методы управления в теплоэнергетическом производстве

Сипаттама: Нарық жағдайында энергетикалық кәсіпорын жұмысының теориясы мен тәжірибесі туралы түсінік береді. Оның операциялық және инвестициялық қызметі, сондай-ақ өндірістік процесс және оны ұйымдастыру принциптері, үздіксіз өндіріс ерекшеліктері, энергетикалық және еңбек ресурстарын нормалау әдістері сияқты ұғымдар қарастырылады. Жоспарлардың түрлері және оларды жасау тәртібі.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Салалық менеджмент» дисциплинасын оқыту мақсаты теориялық және қосымша мамандандырылған білімдермен сала облысындағы дағдыларға және оның ұлттық шаруашылық жүйесінде орыны жайлы және қазіргі шаруа жүргізу жағдайындағы салалық ұйымдастырушы-экономикалық процесстердің ерекшеліктерін игеру болып табылады:
Міндет
  • Салалық менеджмент дисциплинасын оқығаннан кейін студенттер: Келесіге ие болулары керек: - Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-құқықтық формасына қарай, республикалық және өңірлік деңгейлердегі бағалау қызметінің облысында отандық нормативтік-заңнамалық базасының перспективадағы дамуының және нақты жағдайы туралы, және де меншіктік объектілердің өнеркәсіпті капитализациялау процедурасының ұйымдастырушылық-әдістемелік құрал-саймандары туралы түсінігіне.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Философия және методология ғылымын қамту; жылу энергетика облысында философиялық және методологиялық проблеманы білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жылу энергетика процессін білу және
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ғылыми зерттеу және есептерді жүргізе білу, технико-экономикалық зерттеу жүргізу эффектісі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ғылыми зерттеу және есептерді жүргізе білу, технико-экономикалық зерттеу жүргізу эффектісі және
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Халықаралық деңгейде С1-С2 шет тілін меңгеру және ғылыми грамматикалық стилін; интернационалды ортаға бейімді болу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Дукенбаев К. Энергетика Казахстана Условия и механизмы ее устойчивого развития. – Алматы, 2009. – 604 с. 2. Самоснов В.С., Вяткин М.А. Экономика предприятий энергетического комплекса/ Учебник – М.: Высшая школа–М., 2011–416с. 3. Скворцов Ю.В., Некрасов Л.А. Организация и планирование производства. Производственный менджмент – М: Высшая школа, 2003 4. Гранецкий В.Н., Удовицкая Е.Ю., Туленденов Р.С. Организация, планирование и управление предприятиятием. Учебное пособие. Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2005 – 115 с. 5. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник / К.А. Грачева, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова и др. – М.:Высш. шк. , 2003. 470с.