Ресурсосберегающие технологии в теплоэнергетике

Сипаттама: Пән энергетикалық оптимизация және энергетикалық баланстар, жылу энергиясын өндіру және тарату кезінде энергия үнемдеу, өнеркәсіптік қазандықтарда энергия үнемдеу, энергия тасымалдағыштарды өндіру және тарату жүйелерінде тиімді ресурс пайдалану, Жоғары температуралы жылутехнологияларда, жылыту, желдету, ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде, кептіру, буландыру, ректификациялық қондырғылар және өнеркәсіптік электрмен жабдықтау кезінде ресурс үнемдеу туралы білім алуға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Магистранттарға ресурс үнемдеу тәсілдерін және энергетикалық кешендер мен өндірістік салаларда отын – энергетикалық ресурстардың тиімді пайдалану бағытын,және мамандырылған саладағы магистр – жылу энергетиктің дағдылар мен алынган білімді үйрену.
Міндет
  • Міндеттері - «Жылу энергетикасындағы ресурс үнемдеу технологиялары» пәнін оқу барысында магистрант әлемдегі және Қазақстандағы ресурс үнемдеу мәселелерімен, энергияны тиімді пайдаланудығы мемлекеттік саясаттың саласысен, нормативтік - құқықтық және нормативтік -техникалық энергия үнемдеу базасымен, жылу энергетика объектілерінің энерго аудит негіздерімен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, техникалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы құрылғылар мен жүйелердің конструктивті ерекшеліктерінбілу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңашыл жобаларды жасау және қолдана білу инновациялық жоба жасау үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жылуэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жылуэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, жылуэнергетикалық жүйелеріқауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения. М.: Форум, 2006. – 352с. 2 Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции. – М.:МЭИ, 2000. – 408с. 3 Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект) . – Алматы, 2001. – 312с. 4 Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития. – Алматы, 2004. – 604с. 5 Ефимов А.Л. Проблемы энергетики и экологии в промышленности. Учебное пособие по курсу "Энергобалансы промышленных предприятие/Под ред. О.Л.Данилова - М.: Изд-во МЭИ, 1999. - 36 с. 6 Методы составления энергобалансов промышленных предприятий: Учебное пособие по курсу "Энергобалансы промышленных предприятий"/ Л.И. Архипов, А.Б. Гаряев, В.А. Горбенко, А.Л. Ефимов, В.И. Косенков; под ред. А.Л. Ефимова. М.: Изд-во МЭИ, 2000. 48 с.