Теплофизические аспекты экологии

Сипаттама: Өндірілетін заттардың негізгі физико-химиялық қасиеттері: заттардың агрегаттық күйлері; қатты денелердің қасиеттері; дымқылдану және капиллярлық құбылыстар; коллоидты жүйелер; үстірт құбылыстар; заттардың еріген күйі; химиялық процесстердің кинетикасы; көп компонентті жүйелердің құрамы. Қоршаған ортаны қорғаудың жылу процесстері: бу тәрізді қоспалардың суға айналуы; газдарды жоғары температуралық зарарсыздандыру; ағынды суларды өңдеудің термиялық процесстері; қалдықтарды өңдеудің термиялық процесстері.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Магистранттардың қоршаған ортаны қорғаудың физико-химиялық процесстерінің заңдылықтары мен негізгі әдістері, шаң-газ шығарылуларды, сұйық лықсымаларды тазалау технологиялардың негіздері, қатты өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату және өндеу, энергетикалық әсерлерден қоршаған ортаны қорғаудың физикалық қағидалары туралы қажетті білімді алуы және магистрант-жылу энергетиктің кәсіби қызметіндегі алған білімі мен дағдыларын қолдану
Міндет
  • Тепло-физикалық заңдылықтар негізінде энергетика объектілерінде табиғатты қорғау іс-шараларының ерекшеліктерін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын үрдістер мен қондырғылар жылуэнергетикалық заманауи жылутехнологиясының әдістемелік негізінің экологиялық мәселелері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңа жобаларды жасау және инновациялық жоба жасағанда экологияға әсер ететің негативті салдарларды ескере отырып техникалық шешімдерді қабылдай білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Экологиялық тұрғыдан жылу техникалық шешімдерді біғілау және тұжырымдау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • интернационалдық және халық аралық пәндер бойынша кешенді есептерді шеше білу, экологиялық аспекттегі әлемдік тәжірбиенісі меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешімінің әдістерің таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Белов С.В., Барбино Ф.А. и д.р. Охрана окружающей среды. М.: Высшая школа, 1991 2 Белов С.В., Ильницкая А.В. и д.р. Безопасность жизнедеятельности М.: Высшая школа, 2001 3 Родионов А.И., Клушин Б.Н. Техника защиты окружающей среды М.: Химия, 1989 4 Цветкова Л.И. Экология М.: АЦБ Спб. Химиздат, 1999. 5 Кокорин А.О., Грицевич И.Г., Сафонов Г.В. Изменение климата и Киотский протокол – реалии и практические возможности. – М.: 2004. – 64с. 6 Родионов А.И., Кузнецов Ю.П. Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов М.: Химия, 1985. 7 Калыгин В.Г. Промышленная экология. М.: МНЭПУ 2000 8 Яковлев С.В., Карелин Я.Ф. Очистка производственных сточных вод М.: Стройиздат, 1985 9 Ливчак И.Ф., Воронов Ю.В. Охрана окружающей среды. М.: Стройиздат, 1988 10 Щинников П.А. Некоторые экологические проблемы от действия ТЭС и возможные пути их решения. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2006 11 Ветошкин А.Г. Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). – Пенза: Издательство Пенз. гос. ун-та, 2004 12 Пугач Л.И. Энергетика и экология: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 197 с. 1 Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / Под общ. ред. В.А.Григорьева, В.М.Зорина - 2-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1991. 2 Ашев Г.М. Техника пылеулавливания и очисти промышленных газов. Справочник / М.: Металлургия, 1986. 3 Каталог "Промышленное оборудование для очистки воздуха" М.: Элстат, 1997