Среды и языки программирования

Сипаттама: Деректер типтерінің жіктелуі, базалық алгоритмдік құрылымдар және негізгі ұғымдар және объектілі-бағытталған бағдарламалау парадигмасының принциптері, операцияларды қайта анықтау, ерекше жағдайларды өңдеу құралдары, сондай-ақ оқиғалы-басқарылатын бағдарламалау, бағдарламалаудың визуалды жүйелері; электр энергетиканың қолданбалы есептері алгоритмдерін формализациялау қарастырылады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • бағдарламаны әзірлеудің қазіргі заманғы әдіснамасының іргетасын оқыту, олардың объектілі-бағытталған бағдарламалау тұжырымдамасын меңгерту
Міндет
  • магистранттарда бағдарламалау парадигмасының объектілі-бағытталған негізгі түсініктері мен принциптері, уақиғалы-басқарылатын бағдарламалау, визуалды бағдарламалау жүйесі туралы білімді қалыптастыру; магистранттардың бағдарламалау тілінде объектілі-бағытталған бағдарламалауды жүзеге асыру дағдылары мен іскерліктерін меңгерту; электр энергетикасында есептерді шешу кезінде оларды практикалық қолдану үшін теориялық жалпы заңдылықтар мен принциптерді жүйелеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • электр энергиясын өндіру, тарату және тұтынудың технологиялық процесінің кез келген сатысында өндірістік қызметте зерттелетін міндеттерді шешу үшін математикалық аппаратты пайдалану;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізу, жүргізілетін зерттеулер мен әзірлемелердің техникалық-экономикалық тиімділігін анықтау әдістерін меңгеру;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ғылыми – техникалық ақпаратты жүйелі түрде жинауды жүзеге асыру, зерттеу тақырыптары бойынша Интернет желісінен, ғылыми және мерзімді әдебиеттерден отандық және шетел тәжірибелеріне талдау жасай алу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ақпаратты жүйелі түрде жинай алу, Интернет желісінде ақпаратқа, ғылыми және мерзімді әдебиеттерге талдау жасай алу
Негізгі әдебиет
  • Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Том 1: Основные алгоритмы./ Д. Кнут. – Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2000.
  • Объектно-ориентированное программирование: Учеб. для вузов/ Под ред. Г.С. Ивановой. Иванова Г.С, Ничушкина Т.Н., Пугачев Е.К. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 320 с.
  • Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7./Культин Н.Б. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.