Научно-технические проблемы электроэнергетики

Сипаттама: Оқыту пәні электро энергетиканы қазіргі экономикада және энергия үнемдейтін технологияларды тиімді пайдалану әдістерін ұлттық шаруашылықта пайдалануды кең ауқымында қарастыру болып табылады. Пән ағымдағы жағдайды , энергетика тәсілдерін және мәселелерін, энергия ресурстарды пайдаланды, түрлер, олардың дайындық және қайта әдістерін егжей-тегжейлі қарастырады. Айтарлықтай назар өндірістің математикалық модельдеуіне, энергия тұтынуығ және үнемдеуге беріледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты магистрантты жобалау мәселелерін шешуге, энергетикалық және технологиялық қондырғылар мен жүйелерді зерттеуге, энергияны түрлендіру сызбасын тиімді талдау, энергияны өндірудің жаңа тәсілдеріне баға беру, инновациялық әзірлеулерді тәжірибеге еңгізуге дайындау болып табылады
Міндет
  • Магистрантар пәді оқу негізінде міндетті: - тиімді шешім қабылдауға қабілетті болу; - энергетикалық жүйелердің талдау әдістерін пайдалану; - Қазіргі заманға сай бағдарламалмен инженерлік міндеттерді шешуге қабілетті болу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, технкалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы құрылғылар мен жүйелердің конструктивті ерекшеліктерінбілу;
  • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын үрдістер мен қондырғылар жылуэнергетикалықзаманауи жылутехнологиясының әдістемелік негізін білу,
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • өңдеудің математикалық әдісін қолдану, ғылыми және кәсіби зерттеу анализ және синтезі;
  • Жаңашыл жобаларды жасау және қолдана білу инновациялық жоба жасу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Электрэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Электрэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, электрэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Березовский Н.И. Технология энергосбережения. - Минск : БИП-С Плюс, 2007.- 152 с. 2 Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана. Движение к рынку.- Алматы: Гылым, 1998.- 584с. 3 Тепловые и атомные электрические станции: Справочник/ Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина.- 2- е изд., перераб.- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 608 с. 4 Волков Э.П. и др. Энергетические установки электростанций.- М.: Энергоатомитздат, 1983.- 280 с. 5 Васильков Ю.В. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании. – М.: ВШ, 2001. – 256 с. 6 Журнал «Энергетика и топливные ресурсы Казахстана». Дополнительная литература 7 Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). – Алматы, 2001. – 312 с. 8 Табунщиков Ю.А., Бродач М.М., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2003. – 200 с. 9 Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития. - Алматы, 2004. – 604 с. 10 Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции. - М.: МЭИ, 2000. – 408 с. 11 Энергоактивные здания / Под ред. Э.В. Сарницкого. - М.: Стройиздат, 1988. – 376 с. 12 Борисова Н.Г. Энергосбережение и использование нетрадиционных источников энергии: Конспект лекций. – Алматы: АИЭС, 2003. – 76 с.