Проектирование электроэнергетических систем

Сипаттама: Берілген пән дәстүрлі энергия көздері негізінде электр станцияларын, электр станцияларын және кешендерді жобалаумен айналысады; электромеханикалық жүйелер мен жүйелерді жобалау, оның ішінде оларды басқару және реттеу; электр және электрондық құрылғыларды пайдалану.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • магистранттардың электрлік жүйелер мен тораптар режимдеріне талдау жасау және есептеу, оларды жобалау және эксплуатациялау кезінде электр энергиясының үнемділігін, сенімділігі мен сапасын қамтамасыз ету теориясы аймағында білімдерін формалау
Міндет
  • орын басу сұлбасын құра білуге, олардың параметрлерін анықтауға және электрлік тораптар мен жүйелер режимдерін есептеуге үйрету, сондай-ақ электрлік тораптар мен жүйелерді жобалаудың негізін және олардың үнемділігін, сенімділігін және электр энергиясының сапасын арттыру әдістеріне үйрету; электр энергиясын өндіру, тарату және тұтыну рпоцесстері кезінде болатын құбылыстардың физикалық маңыздылығымен таныстыру; электр беріліс желісі элементтерінің құрылымымен таныстыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Электр энергетикалық жүйелерде, қондырғыларда қолданылатын инжиниринг/реинжиниринг процесстерінде қолданылатын заманауи технологиялардың әдістемелік негізін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Электр энергетикалық жүйелерді жобалау үшін қажетті бастапқы мәліметтерді жинау және нормативті құжаттарды және заманауи әдістерді пайдалана отырып оларға талдау жасауға қатысуға дайын болу.
  • Жобалық және жұмыстық құжаттарды дайындауға, аяқталған жобалық құрылымдық жұмыстарды стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес рәсімдеуге қатысу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Электр энергетикалық жүйелердегі техникалық жобаларды жобалау және оларды жүзеге асыру, сынақ жасау мақсатын формалау және нақты бір практикалық тапсырмаларды шешу, электр энергетикалық жүйелерді оптимизациялау критерилерін қолдану қабілетіне ие болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Электр энергетикалық жүйелерді функциялаудың ұйымдастырушылық және технологиялық мәселелерін білу; электр энергетикалық жүйелер жұмысының қауіпсіздігі мен сенімділігіне баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Электр энергетикалық жүйелерді құру және құрастыру кезінде нарыққа қабілетті идеялар мен инновациялық тапсырмаларды формалауға, оларды жүзеге асыру үшін стандартты емес әдістерді пайдалануға дағдылану
Негізгі әдебиет
  • 1 Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий .- М.: Энергоатомиздат, 1983 - 208с. 2 Князевский Б.А., Липкин Б.Е. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1986 - 400с. 3 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Электроснабжение./ Под общ. ред. Федорова А.А. - М.: Энергоатомиздат, 1987 – 456с. 4 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Электрооборудование./ Под общ. ред. Федорова А.А. - М.: Энергоатомиздат, 1987 – 592с. 5 Справочник по проектированию электроснабжения линий электропередач и сетей./ Под общ. ред. Большама Я.М., Круповича В.И., Самовера М.Л. - М.: Энергия, 1977 – 696с. 6 Справочник по проектированию электроснабжения./ Под общ. ред. Круповича В.И - М.: Энергия, 1977 – 456с. 7 Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования./ Под общ. ред. Круповича В.И., Барыбина Б.Г., Самовера М.Л. - М.: Энергоатомиздат, 1981 – 401с, т. 1,2. 8 Неклепаев Б.Н., Крючкова И.П. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Электрическая часть электростанций и подстанций. – М.: Энергия, 1989 -608с. 9 Проектирование кабельных сетей и проводок. Анастасиев А.И., Бранзбург Е.З., Коляда А.В. и др./ Под общ. ред. Хромченко Г.Е. – М.: Энергия, 1980 – 384с.