Гидропневмосистемы

Сипаттама: Tипті гидравликалық және пневматикалық жүйелерді (жетектер мен желілер) тиімді қолдану мен пайдалану, есептеу, олардың сипаттамалары, құрылу принципі, құрастырылуы, сұйық және газ механикасының жалпы заңдары мен гидромеханикалық процестерді тереңдетіп оқу негізінде гидравликалық және пневматикалық жабдықтарды тиімді пайдалану және олардың өзара байланыстары, құрылымы, есептеулері, сипаттамалары.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттарға гидравликалық және пневматикалық жүйелер түрлерін есептеу, құрылымдау, тиімді қолдану және пайдалану, гидравликалық және пневматикалық жабдықтардың құрылымдары, есептеулері және оларды тиімді пайдалану бойынша білім кешенін қалыптастыру, сонымен қатар, нақты өндіріс жағдайында нақты техникалық және технологиялық процестерді қамтамасыз ету үшін гидравликалық және пневматикалық жүйелерді құрастыру мен жетілдіру, тиімді таңдау дағдыларын қалыптастыру.
Міндет
  • Пәннің мақсаты – мамандарды гидравликалық және пневматикалық жүйелерді дайындау, құрастыру, зерттеу, пайдалану (қызмет көрсету), жақты техникалық-экономикалық және басқа көрсеткіштерге қол жеткізу жағдайында жалпы салалық мақсаттағы гидравликалық және пневматикалық жабдықтарды есептеу, оларды іріктеу және тиімді қолдану бойынша өз бетінше жұмыс жасауға дайындау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Гидравликаның негізгі заңдылықтарын, оларды алу, дәлелдеу, тәжірибеде қолдануды, жоғары типті оқулықтар деңгейіне сәйкес келетін гидравликалық машиналдар мен жабдықтардың қолдану аясын, құрылымы, есебін білу; гидравликалық машиналдар мен жабдықтарды есептеу, жобалау, қолдану саласында, өз бетінше ары қарай оқуды жалғастыруға мүмкіндік беретін гидравликалық жабдықтарды қолданумен жаңа технологияларды дайындау дағдысын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңа гидравликалық жабдықтар мен жүйелерді жетілдіру мен құрастыру кезінде проблемаларды шешу үшін, сонымен қатар, солардың негізіндегі технологипялық процестерді (жаңа, таныс емес алаңда (Umfeld) жұмыс істеу), сондай-ақ, гидравлика және гидравликалық жабдықтармен байланысты емес салаларда алған білімдерін қолдану; өз білімдері мен түсініктерін қолдана алады, оқу саласымен байланысты пәнаралық контекстерде жаңа, таныс емес контекстерде проблемаларды шеше алу қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Білімдері мен түсініктерін қолданумен байланысты әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті есепке ала отырып, жаңа технологияларды, гидравликалық жабдықтардың құрылымдары мен гидравликалық процестерді қолдану немесе дайындау мәселелері бойынша толық емес немесе шектелген ақпараттар негізінде түсінік қалыптастыру және қорытынды жасау, кешенді мәселелерді шеше алу, білімдерін шоғырландыру қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Гидравликалық жабдықтар мен гидравликалық процестерді жобалау, есептеу және қолдану кезінде негізне алатын білімдерін қолдану және өз қорытындыларын нақты айта алады, жаңа технологияларды немесе машиналар құрылымдарын дайындау мәселелері бойынша негіздей алады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Гидравлика заңдылықтарын, гидравликалық жабдықтардың құрылымын, құрылысын зерттеу контексті шегінде идеяларды әзірлеу және қолдану барысында ерекшелікті көрсету үшін негіз болатын шектен шығатын немесе бакалавр деңгейімен салыстырғанда тереңдетілетін оларды қолдану саласын білу және түсіну.
Негізгі әдебиет
  • Гидравлика, пневматика и термодинамика: учеб. пособие / В.Ф.Нуждин [и др.]; под ред. В.М.Филина. - М.: ИД "Форум" - Инфра-М, 2008. - 317 с.: рис. 2 Лепешкин, А.В. Гидравлика и гидропневмопривод / А.В.Лепешкин, А.А.Михайлин, А.А.Шейпак. - 3-е изд., стереотип., в 2-х ч. - М.: МГИУ, 2005. - 350 с. 3 Схиртладзе, А.Г. Гидравлические и пневматические системы: учебник / А.Г.Схиртладзе, В.И.Иванов, В.Н.Кареев; под ред. Ю. М. Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2006. - 534 с. 4 Ухин, Б.В. Гидравлика: учебник / Б.В.Ухин, А.А.Гусев. - М.: Инфра-М, 2008. - 431 с. 5 Шейпак, А.А. Гидравлика и гидропневмопривод / А.А.Шейпак. - Часть 1(2), Москва, МГИУ, 2006.