Современные проблемы электроэнергетики

Сипаттама: инновациялық инженерлік қызметінің түрлері аясындағы нысандар мен түрлер, энергия үнемдеу, энергия тұтыну тиімділігін арттырудағы тәжірибелік мәселелер, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сай келетін нысандарды қолдану мен жобалау және электр энергиясын өндіру және пайдалану

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • - дамыту үшін электр энергетикасы , проблемалары мен келешегі ағымдағы жағдайы туралы магистранттар білім базасын, мәселелер мен онын келешектігі бағдарын дамытуды қалыптастыру - электр энергетикалық жүйелердің (ЭЭЖ) және энергия тұтынатын салалардың тиімділігін арттыратын инновациялық дамуыға байланысты мәселелерді шешу үшін ғылыми зерттеулерге, түлектерді дайындау
Міндет
 • - қазіргі қоғамның тұрақты дамуының негізгі мәселелерінің түсініктерін магистраттарда қалыптастыру
 • - адамзат өркениетінің даму үрдістері
 • - электр энергиясын өндіру және тасымалдау негізгі технологиясы, энергия үнемдеу және энергетикалық қауіпсіздік
 • - магистранттардың электр энергиясының нақты саласындағы қолдану тәжірибесі, білімдері мен дағдыларын қолдана отырып мамандандыруды таңдап алуы
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Электрэнергияны өндіру, тарату және тұтыну технологиялық процестерінің қайсысында болса зерртелетін есептерді шешу үшін матаематикалық аппараттың білімдеріне ие болу қажет
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Ғылыми зерттеу және есептеу әдістерін меңгеру, жүргізілген жұмыстардың технико-экономикалықүнемін анықтай білу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • ғылыми-техникалық ақпарат жүйелі түрде жинай білу, Интернет желісінде зерттеу тақырыбында елдік шет елдік ғылыми оқулықты қолдана білу;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Электрэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, электрэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
 • 1. К.Д. Дукенбаев. Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую экономику. - Алматы: Гылым. Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую экономику.-1996.-530 с.ISBN 5-628-02044-3 р.250.00 2. Ушаков В.Я. Современная и перспективная энергетика: технологические, социально-экономические и экологические аспекты.- Томск: Изд-во ТПУ, 2008.-468 с. 3. Основы современной энергетики: учебник для втузов: в 2 т./ под ред. Е.В. Аметистова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: издательский дом МЭИ, 2008. 4. Ушаков В.Я. История и современные проблемы электроэнергетики и высоковольтной электрофизики. - 2-е изд.-Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 219 с. 5. http://www.kazenergy.kz/index.html 6. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед главным вызовом цивилизации. Взгляд из России. Изд-во «Инфра-М».-2005.