Теория моделирования научного эксперимента

Сипаттама: Берілген пән магистратурадағы бейімдік пәндерді оқу және магистрлік диссертацияны орындау үшін негіз болып табылады. Бұл курс физика және жоғары математика, информатика курстарына негізінделген, мәліметтерді талдау теориясына негізделген білімдердің теориялық негізін ұсынады, қазіргі бағдарламалық қамтамассыз етуді техникалық эксперимент мәліметтерін талдауда практикалық дағдыларға ие болуға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пән мақсаты - математика жалпылама теориялық курсын электро энергетикадағы маселелерді шешуде нақты қолдану, қолданбалы зерттеулерде математикалық және әдістемелік аппаратды пайдалану. Курстың мақсаты магистрантты жобалау мәселелерін шешуге, энергетикалық және технологиялық қондырғылар мен жүйелерді зерттеуге, энергияны түрлендіру сызбасын тиімді талдау, энергияны өндірудің жаңа тәсілдеріне баға беру, инновациялық әзірлеулерді тәжірибеге еңгізуге дайындау болып табылады
Міндет
  • «Ғылыми тәжірибе модельдеу теориясы» пәнін оқу барысында магистрант келесң түсініктерді і қалыптастыру керек: • электро энергетикалық жүйелердің статистикалық және термодинамикалық аппарат сипаттамасы мен талдау және оларда болатын үдеістер • ғылыми-зерттеу бағытын таңдауы бойынша • теориялық зерттеудің мақсаттары мен әдістері туралы • ғылыми тәжірибеде математикалық әдістерді қолдану; ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері туралы; практикалық проблемалар мен электр энергиясын зерттеу мәселелерін және іс-тәжірибе мінднттерін шешуде математикалық әдістерді қолдану мүмкіндігі Магистрантар пәді оқу негізінде міндетті: • Парметр шарттарнына байланысты электро энергетикалық жүйелердің үдерістерін мен күйін физикалық біркелкілік және заңдарды моделдеу мен әдістері бойынша сипаттау • Электро энергетика маселелерін шешудегі қазіргі және жана ғылым әдістер
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • электроэнергетикадағы ғылыми эксперименттің теория, тәжірибе және модельдеуінің заманауи әдістемелік негізін білу,
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • математикалық өңдеу әдістерін, ғылыми-зерттеу және кәсіби эксперименттің анализін және синтезін қолдану ;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Магистрлік зерттемелеріне тақырыбына сәйкес электроэнергетикадағы ғылыми эксперименттерді жобалау және орындау дағдыларына ие болу қажет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Озық халқаралық тәжирибені белсенді іздену, ғылыми эксперименттерді іске асырғанда халқаларық ортада жұмыс істейала білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • жаңа әлі зерттелмеген жағдайларда электрэнергетикадағы ғылыми экспериментті қойған жағдайда ой мен мақсаттарын тұжырымдай ала білу
Негізгі әдебиет
  • 1 Романовский В.И. Основные задачи теории ошибок. – М.: Гостехиздат,1947. 2 Смирнов Н.В. Дунин - Барковский И.В. Курс теории вероятности и математической статистики для технических приложений. - М.: Паука, 1969. 3 Яковлев К.П. Математическая обработка результатов измерений. - М.: Гостехиздат, 1950. 4 Гутер Р.С. Овчинский Б.В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. - М.: Физматтиз,1962. 5 Щиголев Б.М. Математическая обработка наблюдений - М.:Физматгиз, 1962. 6 Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ: Пер с англ./Под ред. Башарина. - М.: Мир,1982. 7 Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере.- М.: Финансы и статистика.- Инфра-М, 1995. 8 Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel. —М.: Финансы и статистика, 2002. 9 Решение математических задач средствами Excel: Практикум В.Я. Гельман.- СПб.: Питер, 2003. 10 Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Теория вероятности и прикладная статистика. Т. 1.Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2001. 11 Зажигаев Л. С., Кишьян А. А., Романиков Ю. И. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента. - М.: Атомиздат, 1978. - 230 с. 12 Васильков Ю.В. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании. – М.: ВШ, 2001. – 256 с. 13 Журнал «Энергетика и топливные ресурсы Казахстана». 14 Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). – Алматы: 2001. – 312 с. 15 Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития. – Алматы: 2004. – 604 с. 16 Дьяконов В.П. MATLAB учебный курс. — СПб.: Питер, 2001. 533с. 17 Лазарев Ю.Ф. MatLAB 5.х. — Киев: Ирина-BHV, 2000. — 381 с. 18 Краснопрошина А. А. Репникова Н.Б., Ильченко А.А. Современный анализ систем управления с применением MATLAB, Simulink, Control System' Учебное пособие. — Киев: Корншчук, 1999 — 144 с.