Төтенше жағдайларда аман қалу мен өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негіздері

Сипаттама: Пән адамның тіршілік ету ортасымен (өндірістік, тұрмыстық, қалалық, табиғи) өзара қауіпсіз іс-қимыл жасау тәсілдерін, өндірістегі персонал мен халықты авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың ықтимал салдарынан қорғаудың негізгі әдістерін, өндірістік учаскелердегі қауіпсіздікті бақылаудың типтік әдістері мен төтенше жағдайлар кезінде болжау және қорғау әдістерін қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • 1қауіпсіздіктің, оның максимум өнімділігі кезінде еңбек жағдайлары зиянсыздығының теориялық және практикалық негіздерін білетін жас мамандарды даярлау, мамандарда адамның қауіпсіздігі мен қорғалғандығына қойылатын талаптармен тиімді кәсіптік қызметтің, оның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін, экстремальды жағдайларда әрекеттерге әзірлігін сақтудың үздіксіз бірлігі туралы ұғымды қалыптастыру.
Міндет
  • тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі бойынша талаптардың бұзылуын себептейтін, табиғи және техногенді процестер, адамдардың көп функциялы қызметі, қауіпсіздік проблемаларын шешу үшін қажетті, танудың озық ғылыи әдістерінің мүмкіндіктері, адам мен қоғам арасындағы қатынастарды реттейтін , этикалық, құқықтық нормалар, қауіпсіздік проблемаларын шешу кезінде өз маандығының әлеуметтік маңыздылығы туралы түсінігі болу керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Республикасы Конституциясының негізгі ережелерінжәне тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі облысындағы нормативтік актілерді, өндірісте еңбек қорғауды басқару жүйесін, төтенше жағдайлар кезіндегі қауіпсіздіктің және қорғаудың әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мәселелерін білу керек;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • табиғи , техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды және өндірістік жарақаттанушылықты ескерту бойынша нақты инженерлік міндеттерді шеше білу, қауіпті және зиянды факторлардан қорғау тәсілдрі мен құралдарын қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • мекендеу ортасының қазіргі жағдайы және жағымсыз факторлары; адамның мекендек ортасымен өзара әрекеттесуінің қауіпсіздігін қамтамасызету принциптері; физиология негіздері және қызметтің ұтымды жағдайлары; адамға жарақаттандырушы, зиянды және зақымдандырушы факторлардың әсер етуінің анатомия-физиоллогиялық зардаптары, оларды сәйкестендіру принциптері; қауіпсіздікті , экологиялықты және тұрақтылықты арттыру құралдары мен әдістерін және оны зерттеудің басты объектілері еңбек
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • зиянды және нормативтік-құқықтық база, техникалық және жобалық құжаттамны, эксперименттік-зерттеу жұмыстарын және тіршілік әректінің қауіпсіздігі мен тіршілік қауіпсіздігін қорғауға қатысты барлық аспектілерде бақылауды, әзірлеу мен құрастыруды ұйымдастыру және жүргізу мәселелерінде құзыретті болу керек
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қауіпсіздігін қорғау облысындағы білімді тиімді пайдалану, әлеуметтік-гуманитарлық, табиғи, жалпы кәсіптік және арнайы ғылымдар, ойлау мәдениеті және өзінің кәсіптік қызметінің нәтижелерін баяндау облысында бағдарлану дағдыларын иелену керек;
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Негізгі әдебиет
  • 1. Закон О Гражданской Защите РК, 2014 2.Аипов А.К. Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности:Учебное пособие, Астана:Каз УЭФМТ, 2013. 2 Сергиенко Л.С. Курс лекции по безопасности жизнедеятельности. Часть1, часть2.: Учебное пособие,- ВКГТУ, 2010 3 Аманжолов Ж. Охрана труда и техника безопасности : Астана, Фолиант, 2011. 4 Белов А.С. Безопасность жизнедеятельности:Учебник для ВУЗов,- М.:ВШ, 2009.5. Приходько В.Г. Безопасность жизнедеятельности: Алматы 2009 6. Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных актов. Типовые инструкции : Алматы, Lem ,2017 7. Дурановская Г.П. Безопасность и охрана труда. Трудовое законодательство: комментарии, вопросы, ответы; Алматы Lem, 2017
Қосымша әдебиеттер
  • 1 Калыгин В.Г., Бондарь В.А., Дедеян Р.Я. Безопасность жизнедеятельности: Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях: -М.: «Химия» «Колос», 2016 2Кириллова Г.Н. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях.- М.:НЦЭНАС, 2013 3 Плеханов П. Снежные лавины и их проблема в Казахстане - А, 2013. 4 Полтарак А.Ф. Как мпланировать мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на обьекте: Учебное пособие – М, 2000 6 Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:Учебник для студентов среднего профессионального заведения-М.: Академия, 2004